Press Releases

Concentric AB electric coolant pump selected for high power density engine with leading global OEM for off-highway vehicles
20/04/2021

Concentric AB has been awarded a contract to supply electric coolant pumps to a leading global OEM launching their new heavy-duty industrial engine for use in off-highway applications. This new engine will be an additional option to the OEM’s current range offering enhanced performance by increasing power density. Production will start in 2021 and sales revenues from this new contract are estimated to be worth MSEK 10 over the next five years.

The electric water pump has the following key benefits:

  • Robust design which includes a wet rotor eliminating the possibility of a dynamic seal failure,
  • Long service life aided by liquid cooled electronics and DC brushless design giving service life >40,000 hours,
  • Integrated diagnostics and utilising sensors for temperature and pressure, and
  • Compact and low noise characteristics.

To achieve the required power density for off-highway applications the new engine has twin-turbo chargers which require additional engine cooling to optimise performance and engine reliability.
Concentric AB has designed and developed using advanced analysis techniques a bespoke electric coolant pump which provides an additional secondary cooling circuit to temperature control the turbo charged exhaust air to optimise fuel combustion, engine cooling aiding overall engine reliability. This new e-pump is also designed to withstand the arduous and demanding environment of off-highway applications.

David Woolley, CEO and President of Concentric AB, commented, “This is an exciting application for Concentric AB.  It demonstrates that the combination of class leading coolant pumps and intelligent electric motors and controllers can provide durable and efficient solutions across the full spectrum of power train solutions ranging from ICE, BEV through to fuel cells as the environment demands more sustainable solutions”.

For additional information please contact David Woolley, telephone +44-121-445 6545

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets. The company has a global manufacturing presence including in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. Concentric’s focus is to develop world class technology with innovative solutions that meet the sustainability needs of our customers. Concentric offers engine products including lubricant, coolant and fuel pumps, hydraulic products encompassing gear pumps and power packs, and finally several key technologies for the fast growing market for electrical and hybrid powertrains. The Group has a turnover of circa MSEK 1,500 and circa 700 employees.
Globalt ledande tillverkare väljer elektriska kylmedelspumpar från Concentric AB till högeffektsmotorer för industrifordon

Concentric AB har erhållit ett kontrakt för att leverera elektriska kylmedelspumpar till en globalt ledande tillverkare som lanserar en ny tung industrimotor för användning i industrifordon. Den här nya motorn blir ett tillskott i tillverkarens nuvarande utbud som möjliggör bättre prestanda tack vare ökad energieffektivitet. Produktionen kommer att inledas 2021 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt förväntas uppgå till 10 MSEK under de kommande fem åren.

Den elektriska vattenpumpen har följande viktiga fördelar:

  • robust design som inkluderar en våt rotor som eliminerar risken för ett läckage från axeltätning,
  • lång livslängd med hjälp av vätskekyld elektronik och DC borstlös design som ger en livslängd över 40 000 timmar,
  • integrerad diagnostik och integrerade sensorer för temperatur och tryck, och
  • kompakt  och låg ljudnivå.

För att uppnå den erforderliga effekttätheten för industrifordon har den nya motorn dubbelturboladdare som kräver ytterligare motorkylning för att optimera prestanda och motorns tillförlitlighet.
Concentric AB har konstruerat och utvecklat, med hjälp av avancerade analystekniker, en skräddarsydd elektrisk kylmedelspump som har en extra sekundär kylkrets för att temperaturreglera den turboladdade avgasluften för att optimera bränsleförbränningen. Denna motorkylning hjälper till att öka motorns tillförlitlighet. Den här nya e-pumpen är också utformad för att klara den svåra och krävande miljön i applikationer för industrifordon.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB, kommenterade: ”Detta är en spännande applikation för Concentric AB. Det visar att kombinationen av klassledande kylmedelspumpar och intelligenta elmotorer och styrenheter kan tillhandahålla hållbara och effektiva lösningar över hela spektrumet av drivlinor för allt från ICE, BEV till bränsleceller eftersom miljön kräver mer hållbara lösningar”.

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.

For more Concentric news, please click here »