Press Releases

Concentric AB partners with hybrid and electric systems provider MAGTEC to develop a new electric oil pump for refuse truck applications
25/03/2021

Concentric AB has extended its customer base with a supplier nomination from MAGTEC, a UK supplier of hybrid and electric drive systems used in zero emission refuse vehicles. A new electric oil pump has been developed for main traction motor cooling. Production will start during 2021 and sales revenue from this new contract are estimated to be MSEK 50 over the next five years.
The electric oil pump has the following key benefits:

  • Robust design which includes a wet rotor eliminating the possibility of a dynamic seal failure,
  • Long service life aided by liquid cooled electronics and DC brushless design giving service life >40,000 hours,
  • Integrated diagnostics and utilising sensors for temperature and pressure, and
  • Compact and low noise characteristics.

The new brushless DC motor design is suitable for both 12V and 24V supply. The brushless DC motor magnets and integrated drive electronics allow a longer service life when compared with the brushed DC motor counterpart.
Common drive electronics enables the power consumption to be adjusted based on system demands thus reducing the losses and ensuring high efficiency at all times. The bespoke software and integrated sensors for oil temperature and pressure give the system diagnostic capability.
David Woolley, President & CEO of Concentric AB commented “We continue to develop and grow our e-product offerings for both battery electric and fuel cell vehicles. We provide unparalleled levels of performance and reliability to our customers and are proud to be at the forefront of the drive toward carbon neutral transportation”.
Concentric AB samarbetar med leverantören av hybrid- och elektriska system, MAGTEC, för att utveckla en ny elektrisk oljepump för sopbilar

Concentric AB har utökat sin kundbas med ett nytt kontrakt från MAGTEC, en brittisk leverantör av hybrid- och elektriska drivsystem som används i helelektriska sopbilar. En ny elektrisk oljepump har utvecklats för kylning av drivmotorn. Produktionen startar under 2021 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt beräknas uppgå till 50 MSEK under de kommande fem åren.
Den elektriska oljepumpen har följande viktiga fördelar:

  • robust design som inkluderar en våt rotor som eliminerar risken för ett läckage från axeltätning,
  • lång livslängd med hjälp av vätskekyld elektronik och DC borstlös design som ger livslängd >40 000 timmar,
  • integrerad diagnostik och integrerade sensorer för temperatur och tryck, och
  • kompakt och låg ljudnivå.

Den nya borstlösa elmotorn är lämplig för både 12V och 24V drivspänning.  Den borstlösa DC motorn och den integrerade drivelektroniken möjliggör en längre livslängd jämfört med motsvarande borstade likströmsmotor.
Med drivelektroniken kan strömförbrukningen justeras utifrån systemkrav, vilket minskar förlusterna och säkerställer hög verkningsgrad vid alla driftsfall. Den skräddarsydda programvaran och de integrerade sensorerna för oljetemperatur och -tryck gör det möjligt att övervaka pumpens prestanda.
David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade ”Vi fortsätter att utveckla och utöka vårt e-produktserbjudande för både elektriska batterier och bränslecellfordon. Vi tillhandahåller oöverträffade nivåer av prestanda och tillförlitlighet till våra kunder och är stolta över att ligga i framkant när det gäller koldioxidneutral transport ”.

For more Concentric news, please click here »


Concentric's Compact Electric Oil Pump / Concentric's kompakta elektriska oljepump