Press Releases

Major US OEM awards Concentric AB a new contract to supply electro hydraulic steering (EHS) pumps for the next generation steering system on electric refuse trucks
10/03/2021

Concentric AB has been awarded a strategically important contract for its EHS pump by a major global US OEM which will be used in their new electric refuse truck. These trucks will be deployed across the US starting in New York, the world’s largest municipal sanitation department. Production will start in 2021 and sales revenues from this new contract are estimated to be worth MSEK 16 over the next five years.

Local city regulations continue to drive increased demand for electric commercial vehicles as cities legislate to reduce CO2 emissions to achieve their greenhouse gas goals. Buses were the first vehicles to be electrified and forecasts suggest all city buses in Europe, US and China will be either hybrid or fully electric by 2025. This trend to convert inner city commercial vehicles from the internal combustion engine to electrified powertrains is extending to small- and medium-duty trucks and offers Concentric exciting growth opportunities.

The primary benefit of the EHS system is to reduce energy consumption, achieving up to 50% in energy savings in certain applications utilising “power on demand” technology. The EHS system is also a unique solution that functions in electrified vehicles where the conventional hydraulic steering system can no longer be used.

Utilising ultra-reliable and compact 24V DC brushless electric motor and steering pump, the Concentric AB solution is easy to package and gives >40,000 hours of maintenance free service.

David Woolley, CEO & President of Concentric AB commented, “This supplier nomination continues to broaden our product offering in the strategically important sectors of electrified buses and small- and medium-duty trucks. The electrification of the commercial vehicle market presents long-term growth opportunities as we offer a range of e-Pumps for hybrid, fully electric and fuel cell powertrains. Importantly, our e-products also constitute a greater share of wallet of electric vehicles. We work collaboratively with our customers offering innovative products and are well positioned to be their supplier of choice.”
Stor amerikansk OEM tecknar ett nytt kontrakt med Concentric AB för att leverera elektrohydrauliska styrpumpar (EHS) för nästa generations styrsystem på elektriska sopbilar

Concentric AB har tecknat ett strategiskt viktigt kontrakt för sin EHS-pump med en stor global amerikansk OEM som kommer att användas i deras nya elektriska sopbil. Dessa lastbilar kommer att distribueras över USA med start i New York, världens största kommunala sanitetsavdelning. Produktionen startar 2021 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt beräknas uppgå till 16 MSEK under de kommande fem åren.

Lokala stadsbestämmelser fortsätter att driva på ökad efterfrågan på elektriska nyttofordon när städer lagstiftar för att minska koldioxidutsläppen så att målen för växthusgaser uppnås . Bussar var de första som elektrifierades och prognoserna tyder på att alla stadsbussar i Europa, USA och Kina kommer att vara antingen hybrid eller helt elektriska 2025. Denna trend att konvertera kommersiella fordon för innerstaden från förbränningsmotorn till elektrifierade drivlinor sträcker sig till små - och medeltunga lastbilar och erbjuder spännande tillväxtmöjligheter för Concentric.

Den främsta fördelen med EHS-systemet är att minska energiförbrukningen och uppnå energibesparingar upp till 50% i vissa applikationer som använder ”power on demand” -teknik. EHS-systemet är också en unik lösning som fungerar i elektrifierade fordon där det konventionella hydrauliska styrsystemet inte längre kan användas.

Concentric AB använder en extremt tillförlitlig och kompakt 24V DC borstlös elmotor och styrpump, och är lätt att packa och ger >40 000 timmars underhållsfri service.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: "Detta kontrakt fortsätter att bredda vårt produktutbud inom de strategiskt viktiga sektorerna elektrifierade bussar och små och medelstora lastbilar. Elektrifieringen av marknaden för nyttofordon ger långsiktiga tillväxtmöjligheter då vi erbjuder en rad e-pumpar för hybrid-, helelektriska och bränslecellsdrivlinor. Viktigt är att våra e-produkter också utgör en större andel av kundens plånbok för elfordon. Vi arbetar tillsammans med våra kunder som erbjuder innovativa produkter och är väl positionerade för att vara deras självklara val av leverantör".

For more Concentric news, please click here »