Press Releases

Concentric has acquired Allied Enterprises, LLC.
01/01/2021

Concentric AB ("Concentric") has acquired Allied Enterprises, LLC. ("Allied Enterprises"), a US manufacturer of transmission products for the construction, agricultural, material handling and stationary power markets. Allied Enterprises has a production facility in Muncie, Indiana, USA and has been manufacturing transmission products for over 30 years. Allied Enterprises has long established trading relationships with a number of leading OEMs and remanufacturing suppliers around the world. The business was acquired for MSEK 95.4 (MUSD 11.7) on a cash and debt free basis and the entire consideration was paid in cash.

The acquisition delivers Concentric a strengthened transmission pump capability which complements its product offering. Concentric has an existing range of lower pressure engine pumps as well as a range of higher pressure hydraulic pumps. The transmission products produced by Allied Enterprises sit between these existing product categories in terms of pressure, providing the opportunity to gain an increased market share of the global transmission market.

This additional product breadth enhances the value Concentric can offer to its existing global customers and to Allied Enterprises customers and creates significant cross selling opportunities. There are also operational synergies as Concentric and Allied Enterprises use a number of common components and processes in the production of their technologies.

For the year ended 31st December 2019, Allied Enterprises made sales of MSEK 58.8 (MUSD 7.2). The business has 40 employees.

David Woolley, CEO of Concentric, comments:
"Concentric have regularly communicated our intent to improve and expand our technological capability via acquisition and with this goal in mind, Allied Enterprises represents a key strategic step for Concentric. We have had a professional relationship with Allied Enterprises for a number of years and have been impressed by their technical expertise in transmission pumps. Importantly, this range of pumps can also be adapted to be driven electronically, and therefore accelerate our growth in the strategically important CO2 neutral Battery Electric Vehicle (BEV) and Hydrogen Fuel Cell (HFC) vehicle and machine markets."

The transaction was completed on 31 December, 2020. The previous owner and CEO, John Miller, will remain with the company in an advisory capacity to help with the transition process over the first 3 quarters of 2021. John Miller commented "We are excited to become part of Concentric AB, and believe that this acquisition will give our product greater global reach and opportunities to grow further". Allied Enterprises will be consolidated in Concentric's financial statements as of 31 December, 2020.

This information is of the type that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 0.00 CET on 1 January, 2021.
Concentric har förvärvat Allied Enterprises, LLC.

Concentric AB ("Concentric") har förvärvat Allied Enterprises, LLC. ("Allied Enterprises"), en amerikansk tillverkare av transmissionsprodukter för entreprenad-, jordbruks-, materialhanterings- och industriella marknader. Allied Enterprises har en produktionsanläggning i Muncie, Indiana, USA och har tillverkat transmissionsprodukter i över 30 år. Allied Enterprises har sedan länge ett etablerat samarbete med ett antal ledande OEM-tillverkare och påbyggare runt om i världen. Verksamheten förvärvades för 95,4 MSEK (11,7 MUSD) på skuldfri basis och hela ersättningen betalades kontant.

Förvärvet ger Concentric en förstärkt position inom transmissionspumpar som kompletterar produktutbudet. Concentric har ett befintligt sortiment av lågtrycksmotorpumpar samt ett sortiment av högtryckshydraulpumpar. Transmissionsprodukterna som produceras av Allied Enterprises ligger mellan dessa befintliga produktkategorier med avseende på tryck, vilket ger möjlighet att få en ökad marknadsandel på den globala transmissionsmarknaden.

Denna ökade produktbredd höjer värdet för vad Concentric kan erbjuda till sina befintliga globala kunder och till Allied Enterprises kunder och skapar betydande korsförsäljningsmöjligheter. Det finns också synergier eftersom Concentric och Allied Enterprises använder ett antal gemensamma komponenter och processer vid tillverkningen.
Under 2019 uppgick omsättningen i Allied Enterprises till 58,8 MSEK (7,2 MUSD). Verksamheten har 40 anställda.

David Woolley, VD för Concentric, kommenterar: "Concentric har regelbundet kommunicerat vår avsikt att förbättra och utöka vår tekniska kapacitet via förvärv och med detta mål i åtanke utgör Allied Enterprises ett viktigt strategiskt steg för Concentric. Vi har haft ett professionellt samarbete med Allied Enterprises under ett antal år och har varit imponerade av deras tekniska expertis inom transmissionspumpar. Det är viktigt att det här sortimentet av pumpar också kan anpassas för att drivas elektriskt och därför påskynda vår tillväxt på de strategiskt viktiga koldioxidneutrala bil- och maskinmarknaderna för elektriska fordon, (Battery Electric Vehicle - BEV) och vätebränsleceller (Hydrogen Fuel Cell - HFC)".

Förvärvet slutfördes den 31 december 2020. Den tidigare ägaren och verkställande direktören, John Miller, kommer att stanna kvar i företaget som rådgivare för att hjälpa till med övergången under de första tre kvartalen 2021. John Miller kommenterade "Vi är glada att bli en del av Concentric AB och tror att detta förvärv ger vår produkt större global räckvidd och möjligheter att växa ytterligare ". Allied Enterprises kommer att konsolideras i Concentrics finansiella rapporter per den 31 december 2020.

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 januari 2021 klockan 00:00 CET.

For more Concentric news, please click here »