Press Releases

Concentric AB selling own shares and transfer own shares to an ESOT
16/06/2020

The participants in LTI 2017 have the right to receive 102,800 shares, of which 13,240 shares will be delivered directly. In accordance with the terms of LTI 2017, 63,860 shares have a purchase price for the participants of SEK 98.50 and 25,700 shares have a purchase price of SEK 147.70. Participants in the program do not exercise the shares that exceed the current market price.

Under the authorisation from the annual general meeting 2020, the board of Concentric has resolved to sell the remaining 63,860 shares on Nasdaq Stockholm before 6 August 2020. The difference between the sale price and the purchase price in the terms of LTI 2017 will be paid to the participants.
Prior to this sale of own shares, 89,600 shares have been transferred from ESOT to Concentric AB.

Transfer of own shares on Nasdaq Stockholm shall be made at a price within the stock market price interval registered at any given time, such interval being the interval between the highest purchase price and the lowest sales price. The transfers shall be executed by a bank in accordance with Section 5.1.1 part H of the Nasdaq Issuer Rules from 1 May 2020 and otherwise in accordance with all applicable rules and regulations.

For information on the transaction of own shares, please see www.nasdaqomxnordic.com. Transactions of own shares will not be press released separately, unless mandatory disclosure obligations apply.

The annual general meeting in Concentric on 6 April 2020 resolved to transfer up to 138,600 shares to an Employee Share Ownership Trust (“ESOT”) as a part of a Joint Share Ownership  Plan (“JSOP”) under LTI 2020. In accordance with the annual general meeting’s resolution and the terms of LTI 2020, the board of Concentric has executed the transfer in regards to 93,712 shares. The shares were transferred to the ESOT free of charge. Simultaneously as the ESOT acquired the main ownership rights in the shares, the participants in the JSOP acquired a lesser beneficial ownership right in each share for the right’s market value, being SEK 0.20 per ownership right, resulting in the participants becoming co-owners of the shares. The reason for the annual general meeting’s resolution to transfer the own shares with deviation from the shareholders’ preferential rights was to enable a tax efficient delivery of shares under LTI 2020 to certain participants resident in the United Kingdom.


The total number of holdings of own shares in Concentric at the time of this press release was 222,055 and the total number of shares in issue was 38,297,600. Consequently the company’s total holdings of own shares represent 0.6% of the total number of shares.  In addition to this, the total number of own shares transferred to the ESOT are 304,812. Including these shares the company’s holdings was 526,867 representing 1.4% of the total number of shares.
Concentric AB säljer egna aktier och överlåter egna aktier till en ESOT

Deltagare i LTI 2017 har rätt att erhålla 102 800 aktier, av vilka 13 240 aktier kommer att överlåtas direkt. Enligt villkoren i LTI 2017 ska av deltagarna 63 860 aktier förvärvas för 98,50 kr och 25 700 aktier för 147,70 kr. Deltagarna i programmet utnyttjar inte de aktier som överstiger nuvarande börskurs. Enligt bemyndigande från årsstämman har därför styrelsen för Concentric beslutat att avyttra resterande 63 860 aktier på Nasdaq Stockholm före 6 augusti 2020. Skillnaden mellan försäljningspriset och deltagarnas förvärvspris i LTI 2017 kommer att överlåtas till deltagarna.

Inför denna försäljning av egna aktier har 89 600 aktier överförts från ESOT till Concentric AB.

Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Försäljningen verkställs av en bank i enlighet med punkt 5.1.1 Part H i Nasdaqs emittentregler gällande från 1 maj 2020 och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av försäljningar återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Försäljningar kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Årsstämman för Concentric den 6 april 2020 beslutade att överlåta upp till 138 600 aktier till en Employee  Share Ownership Trust ("ESOT") som en del av en Joint Share Ownership  Plan ("JSOP") under LTI 2020. I enlighet med årsstämmans beslut, och villkoren för LTI 2020, har styrelsen för Concentric genomfört överlåtelsen avseende 93 712 aktier. Aktierna överläts kostnadsfritt till ESOT.  Samtidigt som ESOT förvärvade huvuddelen av äganderätten i respektive aktie, förvärvades en mindre benefik äganderätt i respektive aktie av deltagarna i JSOP till marknadsvärdet, som uppgick till 0,20 kronor per ägarrätt. Detta resulterade i att deltagarna blev delägare av aktierna. Anledningen till årsstämmans beslut att överlåta egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en skatteeffektiv leverans av aktier, under LTI 2020, till vissa deltagare bosatta i Storbritannien.

Det totala innehavet av egna aktier per dagen för detta pressmeddelande var 222 055 och det totala antalet registrerade aktier var 38 297 600. Följaktligen utgör bolagets totala innehav av egna aktier 0,6 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust till 304 812. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 526 867, vilket motsvarar 1,4 % av det totala antalet aktier.

For more Concentric news, please click here »