Press Releases

CONCENTRIC INTERIM REPORT - JANUARY - MARCH 2020
06/05/2020

FIRST QUARTER

  • Net sales: MSEK MSEK 456 (566) – sales were down –20% y-o-y. After adjusting for impact of currency (+2%), sales in constant currency were down –22%.
  • Operating income: MSEK 87 (126), generating an operating margin of 19.1% (22.2).
  • Earnings after tax: MSEK 60 (94); basic EPS of SEK 1.60 (2.43).
  • Cash flow from operating activities: MSEK 81 (102); cash generation affected by lower sales.
  • Group’s net debt: MSEK 27 (27); gearing ratio of 2% (2).


President and CEO, David Woolley, comments on the Q1 2020 Interim Report.


Market and sales development
The quarterly published market indices suggest production rates, blended for the Group’s end-markets and regions declined by –24% with both the Americas and Europe & RoW reporting negative growth for the third successive quarter. The Group’s sales continued to be affected by the overall market slowdown with sales down –20% year-on-year. The sales were down year-on-year for the first quarter by –22% in constant currency and remained slightly ahead of the published indices.
The pandemic, Covid-19, which is impacting the global economy did affect our China operation during the first quarter, which closed for a period following Chinese New Year. During March many of our European & Asian OEM customers have been forced to cease production as national governments imposed restrictions to limit the spread of the virus. Sales in the first quarter were largely unaffected by this rapidly changing environment.
The same market indices indicate every geographic region and every end market application was weaker year-on-year during the first quarter, most notably medium- and heavy-duty trucks declined 38% in North America and 34% in Europe. However the truck market remains the largest end-market and accounts for 41% of the Group’s sales.
Concentric’s sales in North America, Europe, India and China were down year-on-year in the quarter whilst sales in South America showed a modest increase. Sales to all end-market applications were lower in the first quarter year-on-year with the truck & off-highway sectors, agricultural machinery & construction equipment particularly affected in our core regions of North America and Europe.

Concentric Business Excellence – managing during a global pandemic
Concentric Business Excellence has been the key in our ability to adapt operations to lower demand and thereby defend our margins. All parts of the business participate in this programme, driving continuous improvement in customer service levels, employee motivation and operational excellence. The successful implementation of this model has enabled our management teams to work efficiently to reduce the cost of capacity for the reduction in demand from our customers, ensuring the operating margin was maintained at good levels during the first quarter at 19.1% (22.2).

Annual General Meeting – dividend withdrawn
At the Annual General Meeting the Board of Directors of Concentric AB withdrew the previously communicated dividend proposal of SEK 4.50 instead proposing that no dividend is distributed to the shareholders for the 2019 financial year, which was duly approved by shareholders. Due to the current market situation caused by Covid-19, the Board of Directors prioritised maintaining financial flexibility, and provided the market conditions and visibility improves adequately over the year Concentric is planning to reassess the possibility of distributing a dividend later in 2020.

Outlook
The global pandemic will have a greater impact on our business during the second quarter than the first, as OEM customers’ manufacturing facilities remain closed during the early part of the quarter. There is also a great degree of uncertainty on how quickly market will recover post the Covid-19 pandemic.
The overall published market indices blended to Concentric’s mix of end market applications and locations suggest the overall market will contract sharply during the second quarter of 2020, most notably the medium- and heavy-duty truck markets in North America and Europe. The off-highway sectors, agricultural machinery and construction equipment, will be impacted by the pandemic, but not to the extent expected in the truck sector because of the nature of their product.
The level of orders received in the first quarter indicate that sales in the second quarter 2020 will be significantly lower than sales in the first quarter, but providing further guidance is extremely difficult with the current uncertainty in the market place.

These are extraordinary times and our management teams are resilient, remain agile and are responding to challenging market conditions, reducing the cost of capacity by furloughing our facilities in various geographic regions and focussing on cash management. The financial position of Concentric is strong, both regarding capital structure and liquidity and Concentric remains committed to meeting our customers’ requirements.Interim Report Q1/2020

For further information, please contact:
David Woolley (President and CEO) or Marcus Whitehouse (CFO) at
Tel: +44 121 445 6545 or E-mail: info@concentricab.com

The information in this report is of the type that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08.00 CET on 6 May, 2020.  
CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättning: 456 MSEK (566) – omsättningen minskade med –20% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (+2%) minskade omsättningen med –22%.
  • Rörelseresultat: 87 MSEK (126) – en rörelsemarginal om 19,1% (22,2).
  • Resultat efter skatt: 60 MSEK (94); resultat per aktie före utspädning om 1,60 SEK (2,43).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 81 MSEK (102); kassaflödet påverkat av lägre omsättning.
  • Koncernens nettoskuld: 27 MSEK (27); en skuldsättningsgrad om 2% (2).

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2020.
Marknads- och försäljningsutveckling
Den publicerade marknadsstatistiken för kvartalet visar att produktionstalen, viktade för koncernens slutmarknader och regioner, minskade med –24%. Såväl Nord- och Sydamerika som Europa och övriga världen redovisade negativ tillväxt för tredje kvartalet i rad. Koncernens försäljning påverkades fortsatt av den generella marknadsnedgången och minskade med –20% jämfört med föregående år. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen jämfört med föregående år med –22% för det första kvartalet, vilket var något bättre än den publicerade marknadsstatiken.
Covid-19-pandemin som påverkar hela världsekonomin påverkade också vår verksamhet i Kina under det första kvartalet, med ett par veckors total nedstängning efter det kinesiska nyåret. Under mars månad tvingades många av våra OEM-kunder i Europa och Asien att stoppa produktionen på grund av de nationella restriktioner som införts för att begränsa virusspridningen. Omsättningen under det första kvartalet påverkades dock inte nämnvärt av dessa snabba förändringar.
Marknadsstatistiken visar också att utvecklingen inom samtliga geografiska områden och slutmarknader försvagades under det första kvartalet jämfört med föregående år. Främst gällde detta medeltunga och tunga lastbilar som minskade med 38% i Nordamerika respektive 34% i Europa. Lastbilsmarknaden är dock fortfarande Concentrics största slutmarknad och står för 41% av koncernens omsättning.
Concentrics försäljning i Nordamerika, Europa, Indien och Kina minskade detta kvartal jämfört med föregående år medan försäljningen i Sydamerika ökade svagt. Försäljningen på samtliga slutmarknader var lägre under det första kvartalet jämfört med föregående år, framför allt inom lastbilar, industrifordon, lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner i våra kärnregioner Nordamerika och Europa.

 

Concentric Business Excellence – ett stöd under den globala pandemin
Concentric Business Excellence har varit avgörande för vår förmåga att anpassa verksamheten till den minskade efterfrågan och behålla våra marginaler. Alla delar av verksamheten deltar i programmet för att kontinuerligt förbättra kundservice, stärka medarbetare och effektivisera verksamheten. Programmet har genomförts framgångsrikt, vilket har hjälpt våra ledningsteam i deras insatser för att anpassa kapaciteten efter den minskade efterfrågan från våra kunder. Tack vare detta ligger rörelsemarginalen kvar på en bra nivå för det första kvartalet: 19,1% (22,2).

Årsstämma – återkallad utdelning
Vid årsstämman drog styrelsen för Concentric AB tillbaka det tidigare framlagda förslaget om en utdelning på 4,50 SEK. I stället föreslogs att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2019, och detta förslag antogs av aktieägarna. I det marknadsläge som råder på grund av COVID-19 prioriterar styrelsen att behålla finansiell flexibilitet. Förutsatt att marknadssituationen och utsikterna förbättras i tillräcklig utsträckning under året planerar Concentric att ompröva möjligheten till en utdelning senare under 2020.

Utsikter
Den globala pandemin kommer att påverka Concentric i större utsträckning under det andra kvartalet än det första, eftersom OEM-kundernas produktionsanläggningar förblir stängda under inledningen av det kvartalet. Dessutom råder det stor osäkerhet om hur snabbt marknaden återhämtar sig efter covid-19 pandemin.
Den övergripande publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, tyder på en kraftig generell marknadsnedgång under det andra kvartalet 2020, främst för medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika och Europa. Övriga industrifordon, lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner, kommer att påverkas av pandemin, men inte i den utsträckning som förväntas inom lastbilar.
Orderingången under det första kvartalet tyder på att omsättningen under andra kvartalet 2020 blir väsentligt lägre än omsättningen under första kvartalet, men att ge ytterligare vägledning är extremt svårt med tanke på den nuvarande osäkerheten på marknaden.

Under dessa extraordinära omständigheter arbetar företagets ledningsteam uthålligt och lyhört för att hantera de utmanande marknadsförhållandena. Kapaciteten anpassas genom permitteringar på anläggningar i flera geografiska områden och fokus ligger på att hantera kassaflödet. Concentrics finansiella ställning är stark vad det gäller såväl kapitalstruktur som likviditet, och vi arbetar fortsatt hårt för att uppfylla kundernas behov.Delårsrapport KV1/2020

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan 08:00 CET.  

For more Concentric news, please click here »