Press Releases

The Board of Directors of Concentric AB withdraws proposal of dividend and instead proposes no dividend to the shareholders.
15/04/2020

The Board of Directors of Concentric AB has decided to withdraw the previously communicated dividend proposal of SEK 4.50 to the Annual General Meeting on April 23, 2020. The Board instead proposes that no dividend is distributed to the shareholders for the 2019 financial year. At the same time, the Nomination Committee has chosen to withdraw the previously announced proposal to increase Board fees, instead proposing to maintain current Board fees.

Due to the current market situation caused by COVID-19, the Board of Directors has prioritized maintaining financial flexibility. Provided that the market conditions and visibility improves adequately over the year Concentric is planning to reassess the possibility of distributing a dividend later in 2020.

The financial position of Concentric is strong, both regarding capital structure and liquidity and as previously communicated Concentric is undertaking measures to adapt its operations to meet the customers requirements.

Concentric has decided that shareholders are to be able to exercise their voting rights by post before the annual general meeting (AGM). The company urges shareholders to use this option to minimise the number of participants present in person at the meeting, thereby helping to reduce the risk of spreading the virus that causes Covid-19.

Vote-by-post form and further information on voting by post will be available at www.concentricab.com and will be sent by post to shareholders upon request, provided they provide their postal address. Note that the vote-by-post forms must be received by the company not later than 21 April 2020.

Information on the Annual General Meeting may be updated as the situation develops. Continuously updated information on the Annual General Meeting will be available at www.concentricab.com

This information is information that Concentric AB is obliged to disclose in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the above contact person, for publication at 08.30 CET on April 15, 2020.

For additional information, please contact
Kenth Eriksson, Chairman of Board of Directors in Concentric AB, + 46 (0)70 304 09 29
Styrelsen i Concentric AB drar tillbaka förslaget om utdelning och föreslår istället att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna

Styrelsen i Concentric AB har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till utdelning om 4,50 SEK till årsstämman den 23 april 2020. Styrelsen föreslår istället att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna för verksamhetsåret 2019. Samtidigt har valberedningen valt att dra tillbaka det tidigare tillkännagivna förslaget om höjda styrelsearvoden och föreslår istället oförändrade styrelsearvoden.

På grund av den nuvarande marknadssituationen orsakad av COVID-19 har styrelsen prioriterat att behålla finansiell flexibilitet. Förutsatt att marknadsförhållandena och visibiliteten förbättras tillräckligt under året planerar Concentric att ompröva möjligheten till en utdelning senare under 2020.

Concentrics finansiella ställning är stark, både vad gäller kapitalstruktur och likviditet och som tidigare kommunicerats vidtar Concentric åtgärder för att anpassa sin verksamhet till kundernas efterfrågan.

Concentric har beslutat att aktieägarna inför årsstämman den 23 april 2020 ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Poströstsedlar och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på www.concentricab.com och skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast den 21 april 2020.

Information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att situationen utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om årsstämman finns tillgänglig via www.concentricab.com.

Denna information är sådan information som Concentric AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 15 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenth Eriksson, Ordförande i Concentric AB, 070-304 09 29

For more Concentric news, please click here »