Press Releases

CHANGED ARRANGEMENT AT CONCENTRIC'S ANNUAL GENERAL MEETING ON APRIL 23, 2020 DUE TO THE CORONAVIRUS (COVID-19)
09/04/2020

The health and safety of our shareholders, employees and other stakeholders is our priority. Thus, as a result of the coronavirus outbreak Concentric has decided to take certain precautionary measures to limit risks of contamination during its Annual General Meeting on 23 April 2020.

The 2020 Annual General Meeting of Concentric AB (publ) will be held as planned at 15:00 CET on Thursday 23 April 2020, at Klara strand, S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, in Stockholm, but with a limited scope and subject to precautionary measures as follows:

 • No food or refreshments will be served.
 • The presence of Board members and management will be limited.
 • At the meeting, such presentations that have been held in previous years at annual general meetings will be withdrawn alternatively substantially shortened.
 • The number of persons attending, who are not shareholders will be limited.
 • Shareholders are welcome to send questions in advance of the meeting to lennart.lindell@concentricab.com
 • Shareholders are also welcome to use a proxy instead of attending the meeting in person.

If you have notified Concentric of your intention to attend Concentric’s Annual General Meeting and have been in a risk area in the past 14 days before the date of the meeting, or if you have been in close contact with a person infected with the new coronavirus, Concentric encourage that you refrain from attending. This is to avoid the further spread of the infection.

We wish to remind you of the option not to attend Concentric’s Annual General Meeting in person but instead to participate through a proxy.
The proxy form for agents to represent shareholders and to exercise their voting rights is available for download here
https://anmalan.vpc.se/concentricAGM/images/FullmaktEng2020.pdf

We hope shareholders understand that Concentric is limiting the Annual General Meeting as outlined above given the current special circumstances as a result of the coronavirus.

Concentric is closely monitoring developments on the coronavirus and will, when necessary, update the above precautionary measures prior to the Annual General Meeting. We encourage that all those who intend to participate at the meeting stay updated via www.concentricab.com, on potential further measures.


FÖRÄNDRAT ARRANGEMANG VID CONCENTRICS ÅRSSTÄMMA DEN 23 APRIL 2020 TILL FÖLJD AV SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSET (COVID-19)

För Concentric är det högsta prioritet att värna om sina aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa. Som en konsekvens av spridningen av coronaviruset har Concentric beslutat att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att begränsa smittorisken vid bolagets årsstämma den 23 april 2020.

Årsstämma 2020 i Concentric AB (publ) planeras att genomföras som tidigare kommunicerat torsdagen den 23 april 2020 kl. 15:00 på Klara strand, S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm. Årsstämmans omfattning kommer dock att kortas ned samt genomföras med följande försiktighetsåtgärder.

 • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
 • Närvaron av styrelseledamöter och koncernledning kommer att minimeras.
 • Vid stämman kommer sådana presentationer och anföranden som har hållits vid stämmor tidigare år att utgå alternativt hållas i väsentligt nedkortad form.
 • Antalet personer som ej är aktieägare kommer att begränsas.
 • Aktieägare är välkomna att i förväg skicka frågor till årsstämman till lennart.lindell@concentricab.com
 • Aktieägare är välkomna att använda en fullmakt istället för att delta i årsstämman personligen.

Om du som anmäld till Concentrics årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar Concentric att du avstår från att närvara. Detta för att undvika ytterligare smittspridning.
Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Concentrics årsstämma utan att istället delta via ombud.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning här
https://anmalan.vpc.se/concentricAGM/images/Fullmakt2020.pdf

Vi ber om aktieägares förståelse vad gäller att Concentric begränsar årsstämman enligt ovanstående givet de särskilda förutsättningar som för tillfället råder med anledning av det nya coronaviruset.

Concentric följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.concentricab.com kring eventuella ytterligare åtgärder.

For more Concentric news, please click here »