Press Releases

Update on the impact from COVID-19 on the Concentric Group
01/04/2020

The consequences of the COVID-19 outbreak are affecting Concentric because the industries and regions in which the business operates are being impacted by initiatives by authorities and customers related to the spread of the virus.

As a result, Concentric is reacting quickly to limit the impact by closing some sites, reducing costs and the number of employees, but there remains a considerable risk of a material financial impact on the Concentric Group after the end of March.

With the high levels of uncertainty surrounding the situation and potential future initiatives by authorities and Concentric’s customers, it is very difficult to predict the full financial impact on the Concentric Group at this moment.

For further information contact Marcus Whitehouse, CFO +44-121-445 7783

This is information that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 10.00 CET on 1 April, 2020.
Så påverkas Concentrickoncernen av COVID-19

Konsekvenserna av COVID-19-utbrottet påverkar Concentric eftersom de industrier och regioner där verksamheten bedrivs påverkas av beslut från myndigheter och kunder relaterade till spridningen av viruset.

Som ett resultat agerar Concentric snabbt för att begränsa påverkan genom att stänga vissa fabriker, minska kostnaderna och antalet anställda, men det finns fortfarande en betydande risk för väsentlig ekonomisk påverkan på Concentric Group efter mars månads utgång.

Med den höga osäkerhetsnivån kring situationen och potentiella framtida initiativ från myndigheter och Concentrics kunder är det mycket svårt att förutsäga hela den ekonomiska effekten på Concentric Group just nu.

För ytterligare information kontakta Marcus Whitehouse, CFO +44-121-445 7783

Denna information är sådan information som Concentric AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 den 1 april 2020.

For more Concentric news, please click here »