Press Releases

ANNUAL GENERAL MEETING IN CONCENTRIC
18/03/2020

The Concentric AB board of directors has resolved to convene an annual general meeting of shareholders to be held Thursday 23 April 2020. Further details on the proposals can be found in the notice convening the meeting, here.

The notice is expected to be published in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website within the next few days.
Annual general meeting in Concentric AB

The annual general meeting of Concentric AB will be held at 15:00 CET on Thursday 23 April 2020, at Klara strand, S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, in Stockholm. Registration begins at 14:30 CET.

NOTICE OF ATTENDANCE

Those wishing to attend the general meeting must:

  • be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB, as of Friday 17 April 2020; and
  • notify the company of their intention to participate in the general meeting at the address Concentric AB, Strandgatan 2, 582 26 Linköping, Sweden, by telephone +46 76 610 40 04 or at the company’s website, www.concentricab.com, no later than Friday 17 April 2020.

On giving notice of attendance, the shareholder should state the shareholder’s name (company name), address, telephone number, personal identity number or equivalent (corporate identity number) and shareholdings. Proxies and representatives of a legal person are asked to submit documents of authorisation prior to the general meeting. A proxy form will be available on the company’s website, www.concentricab.com, and will be sent, immediately and free of charge to the recipient, to those shareholders who so request and state their postal address.

In order to participate in the general meeting, those whose shares are registered in the name of a nominee must request their bank or broker to have their shares owner-registered with Euroclear Sweden AB as of Friday 17 April 2020 and the bank or broker should therefore be notified in due time before said date. This registration may be made temporarily. See below for further information on the processing of personal data.

Information, participate at AGM

CONCENTRIC KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Concentric AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 23 april 2020. Närmare detaljer beträffande förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet här.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.
Årsstämma i Concentric AB

Concentric AB håller årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 15.00 på Klara Strand, S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm. Registreringen börjar kl. 14.30.

RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020,

dels                anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Concentric AB, Strandgatan 2, 582 26 Linköping, per telefon +46 76 610 40 04 eller via bolagets webbplats www.concentricab.com, senast fredagen den 17 april 2020.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn (företagsnamn), adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.concentricab.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 17 april 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Registrering till Bolagsstämman

For more Concentric news, please click here »