Press Releases

Concentric provides strategic update on electrification
10/12/2019

A growing market for e-products on both on- and off-highway vehicles will present new opportunities for Concentric. Concentric’s e-products will also be relevant in new markets such as energy storage solutions where e-water pumps are necessary to ensure temperature control of batteries. These opportunities are additive to Concentric’s existing products for internal combustion engines and we expect sales of e-products could amount to as much as 20% of Group sales by 2025.

The decreasing cost of lithium packs and stricter emission legislation are the main drivers of low-emission powertrains, which will increase the demand for e-products for both on- and off-highway applications. The internal combustion engine will continue to be the main source of Concentric’s business, but we expect that sales to hybrid and electric applications will increase in importance and sales of e-products are expected to amount to as much as 20% of Group sales by 2025.

The electrification of powertrains including transmission systems and axles presents new opportunities for Concentric’s range of electric pumps and Concentric will leverage existing relationships with global OEM customers as we expect that trucks and buses will also be the largest end-markets for Concentric’s e-products.

“Even though volumes currently remain at relatively low levels, we believe that e-products will grow in importance for Concentric over the coming years. By leveraging our existing relationships and moving quickly in order to have a competitive and reliable offering on early low-emission platforms, Concentric is well positioned to capture future opportunities in this growing market,” says David Woolley, CEO of Concentric.

Concentric’s range of e-products provide a higher value proposition to customers. Concentric can supply its customers with several key technologies by offering a range of electric water, oil and fuel pumps as well as electro hydraulic steering systems for internal combustion engines (ICE), electric or hybrid vehicles with batteries or fuel cells.

The range of e-pumps also constitute a larger share of the vehicle value. E-pumps are a self-contained system which includes an electric motor, controller and software. The E-pumps low energy demand from the batteries contributes to increasing vehicle range and the increased intelligence and control capabilities of the system provides greater fluid control, as well as data capture and diagnostic capabilities. In addition, a truck or bus electric powertrain requires four electric water pumps for temperature control compared to the one pump needed on ICE powertrains. The additional system components and the added benefits translate into a higher share of the vehicle value.

E-products also open up new markets for Concentric. For example, lower cost of lithium packs coupled with a greater share of renewable energy production will drive increased demand for energy storage solutions which enable utilities to balance the higher proportion of variable, renewable generation in the electricity system. This market presents new opportunities for Concentric as energy storage units require electric water pumps for temperature control. Concentric would primarily target providers of larger utility scale installations and has already won an order for e-water pumps with a major OEM for an energy storage application.

Concentric’s ethos of “Technology + Innovation = Sustainability” is encapsulated in the development of e-products which leverages our long established capability in delivering durable and reliable pump products. The key benefits of Concentric’s e-product range is that they reduce emissions while providing the customer with increased control capabilities. Concentric has during the past few years announced a number of important business wins for its range of e-products and has dedicated production resources in place and is ready to scale up production.
Concentric ger strategisk uppdatering kring elektrifiering

En växande marknad för e-produkter till lastbilar och andra fordon kommer innebära nya möjligheter för Concentric. Concentrics e-produkter kommer även att vara relevanta på nya marknader som energilagring där elektriska vattenpumpar behövs för att säkerställa temperaturstyrning av batterierna. Dessa nya möjligheter kompletterar Concentrics existerande produkter för förbränningsmotorn och vi räknar med att försäljningen av e-produkter kan stå för 20% av koncernens omsättning år 2025.

En lägre kostnad för litiumbatterier och en hårdare lagstiftning av utsläpp är de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen av drivlinor med lägre utsläpp vilket kommer att öka efterfrågan på e-produkter för lastbilar, bussar och andra kommersiella fordon. Förbränningsmotorn kommer att vara den främsta källan till Concentrics intäkter även framgent men vi räknar med att försäljningen till hybrid- och elektriska plattformar kommer att öka i betydelse och försäljningen av e-produkter väntas uppgå till 20% av koncernens omsättning år 2025.

Elektrifieringen av drivlinor inklusive kraftöverföring och axlar kommer att öppna upp nya möjligheter för Concentrics utbud av elektriska pumpar. Concentric kommer att dra fördel av existerande relationer med globala tillverkare eftersom vi räknar med att lastbilar och bussar kommer att vara det största marknadssegmentet för Concentrics e-produkter.

”Även om nuvarande volymer är relativt låga tror vi att e-produkter kommer att öka i betydelse för Concentric över kommande år. Genom att utnyttja existerande relationer och tidigt ta en position på marknaden för att säkerställa ett konkurrenskraftigt och tillförlitligt erbjudande på de tidiga plattformarna med lägre utsläpp, är Concentric välpositionerat för att ta till vara framtida möjligheter på denna växande marknad”, säger David Woolley, vd för Concentric.

Concentrics utbud av e-produkter gör att vi kan erbjuda ett ökat kundvärde. Concentric kan erbjuda sina kunder ett flertal nyckelteknologier genom att erbjuda elektriska vatten-, olje- och bränslepumpar samt elektrohydrauliska styrsystem för förbränningsmotor, el eller hybrid-drivna fordon med batterier eller bränsleceller.

De elektriska pumparna utgör även en högre andel av fordonets värde. E-pumpar är en del av ett system som även inkluderar en elektrisk motor, kontrollenhet och mjukvara. E-pumparnas låga energiförbrukning från batterierna innebär att fordonen kan användas under en längre tid och förbättrade kontrollfunktioner gör att systemet bättre kan styra flöden av vätskor samt kontinuerligt samla in relevant data för diagnosticering. En elektrisk drivlina på en buss eller lastbil kräver fyra elektriska vattenpumpar för temperaturkontroll jämfört med endast en pump som behövs på förbränningsmotorn. Ett större antal komponenter och större fördelar för kunderna innebär att de elektriska pumparna utgör en allt högre andel av fordonets värde.

E-produkter kommer även att innebära nya marknadsmöjligheter för Concentric. Exempelvis kommer en lägre kostnad på litiumbatterier och en större andel förnybar elproduktion driva efterfrågan på lösningar för energilagring. Energilagring gör det möjligt för energibolag att bättre balansera en högre andel variabel och förnybar elproduktion i systemet. Denna marknad ger Concentric nya möjligheter eftersom batterier för energilagring behöver elektriska vattenpumpar för temperaturkontroll. Concentric kommer primärt att rikta sitt erbjudande till aktörer som erbjuder större installationer av energilagring och har redan vunnit en viktig order på elektriska vattenpumpar inom detta segment.

Concentrics ledstjärna ”Technology + Innovation = Sustainability” fångar vår ambition i utvecklingen av e-produkter som även drar fördel av vår förmåga att leverera hållbara och tillförlitliga pumpar. De främsta fördelarna med Concentrics e-produkter är nämligen att de reducerar utsläpp samtidigt som kunden får ökad kontroll. Concentric har under de senaste åren offentliggjort ett antal viktiga vunna ordrar för dess e-produkter och är redo att skala upp produktionen.

For more Concentric news, please click here »