Press Releases

Concentric AB acquires own shares
13/06/2019

Under the authorisation from the annual general meeting 2019, the board of Concentric AB (publ) (“Concentric”) has decided to buy back own shares on Nasdaq Stockholm. The repurchases are made on the purposes determined by the annual general meeting, i.e. to be able to improve the company’s capital structure and to enable share transfers in accordance with the board’s proposals for authorisation for the board to transfer own shares and for previous and proposed resolution on transfer of own shares to participants in LTI 2016 - 2019, to increase the flexibility for the board in connection to potential future corporate acquisitions, as well as to cover costs for LTI 2016-2019 and enable delivery of shares in accordance with LTI 2016-2019.

Any acquisition of shares will take place before the annual general meeting 2020 and shall cover no more than 3,922,410 shares, i.e. 10 per cent of the total number of shares in Concentric. The shares will be repurchased at a per-share price within the stock market price interval registered at any given time, such interval being the interval between the highest purchase price and the lowest sales price. The acquisitions will be managed by an investment firm or financial institution which makes its trading decisions in relation to Concentric’s shares independently of and without influence from Concentric. The acquisitions shall be executed in accordance with Section 4.1 of the Nasdaq Issuer Rules and otherwise in accordance with all applicable rules and regulations.

For information on the implementation of the share repurchases, please see www.nasdaqomxnordic.com. Repurchase of shares will not be press released separately, unless mandatory disclosure obligations apply. The total number of holdings of own shares in Concentric at the time of this press release was 138,436 and the total number of shares in issue was 39,224,100. Consequently the company’s total holdings of own shares represent 0.3% of the total number of shares. In addition to this, the total number of own shares transferred to the Employee Share Ownership Trust during 2017-2019 was 300,700. Including these shares the company’s holdings was 439,136 representing 1.1% of the total number of shares.

For further information, please contact Lennart Lindell, +46 (0)766 104004
Concentric AB förvärvar egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 har styrelsen för Concentric AB (publ) (”Concentric”) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Återköpen sker i det av årsstämman fastställda syftet att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och möjliggöra aktieöverlåtelser i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och för tidigare och föreslagna beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2016 - 2019, för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att täcka kostnader för LTI 2016 - 2019 och möjliggöra leverans av aktier i enlighet med LTI 2016 - 2019.

I det fall förvärv av aktier genomförs, kommer detta ske före årsstämman 2020 och ska omfatta högst 3 922 410 aktier, dvs. tio procent av det totala antalet aktier i Concentric. Vid varje given tidpunkt återköps aktierna till en börskurs i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärven kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller ett finansinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentrics aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric. Förvärven verkställs i enlighet med punkt 4.1 i Nasdaqs emittentregler och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande. Det totala innehavet av egna aktier per dagen för detta pressmeddelande var 138 436 och det totala antalet registrerade aktier var 39 224 100. Följaktligen utgör bolagets totala innehav av egna aktier 0,3 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust under 2017-2019 till 300 700. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 439 136, vilket motsvarar 1,1 % av det totala antalet aktier.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

For more Concentric news, please click here »