Press Releases

Concentric AB selling own shares
11/06/2019

The participants in LTI 2016 have the right to receive 169,400 shares, of which 17,000 shares will be delivered to them directly. Under the authorisation from the annual general meeting 2019, the board of Concentric has resolved to sell the remaining 152,400 shares on Nasdaq Stockholm before the annual general meeting 2020. The difference between the sale price and the purchase price in the terms of LTI 2016 will be paid to the participants. In accordance with the terms of LTI 2016, 110,050 shares have a purchase price for the participants of SEK 70.90 and 42,350 shares have a purchase price of SEK 106.30.

Transfer of own shares on Nasdaq Stockholm shall be made at a price within the stock market price interval registered at any given time, such interval being the interval between the highest purchase price and the lowest sales price. The transfers shall be executed by a bank in accordance with Section 4.1 of the Nasdaq Issuer Rules and otherwise in accordance with all applicable rules and regulations.

For information on the transaction of own shares, please see www.nasdaqomxnordic.com. Transactions of own shares will not be press released separately, unless mandatory disclosure obligations apply.

The total number of holdings of own shares in Concentric at the time of this press release was 290,836 and the total number of shares in issue was 39,224,100. Consequently the company’s total holdings of own shares represent 0.7% of the total number of shares.  In addition to this, the total number of own shares transferred to the ESOT during 2017-2019 are 300,700. Including these shares the company’s holdings was 591,536 representing 1.5% of the total number of shares.

For further information, please contact Lennart Lindell, +46 (0)766 104 004
Concentric AB säljer egna aktier

Deltagare i LTI 2016 har rätt att erhålla 169 400 aktier, av vilka 17 000 aktier ska överlåtas till dem direkt. Enligt bemyndigande från årsstämman har styrelsen för Concentric beslutat att avyttra återstående 152 400 aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2020. Skillnaden mellan försäljningspriset och deltagarnas förvärvspris i LTI 2016 kommer att överlåtas till deltagarna. Enligt villkoren i LTI 2016 ska av deltagarna 110 050 aktier förvärvas för 70,90 kr och 42 350 aktier för 106,30 kr.

Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Försäljningen verkställs av en bank i enlighet med punkt 4.1 i Nasdaqs emittentregler och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av försäljningar återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Försäljningar kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Det totala innehavet av egna aktier per dagen för detta pressmeddelande var 290 836 och det totala antalet registrerade aktier var 39 224 100. Följaktligen utgör bolagets totala innehav av egna aktier 0,7 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust under 2017-2019 till 300 700. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 591 536, vilket motsvarar 1,5 % av det totala antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004

For more Concentric news, please click here »