Press Releases

CONCENTRIC INTERIM REPORT - JANUARY - MARCH 2019
07/05/2019

FIRST QUARTER

 • Net sales: MSEK 566 (603) – sales were down –6% y-o-y. After adjusting for impact of currency (+6%), sales in constant currency were down –12%.
 • Operating income: MSEK 126 (120), generating an operating margin of 22.2% (19.9).
 • Earnings after tax: MSEK 94 (89); basic EPS of SEK 2.43 (2.26).
 • Cash flow from operating activities: MSEK 102 (111); cash generation affected by lower sales.
 • Group’s net debt: MSEK 27 (92); gearing ratio of 2% (9).
 • Effects of new accounting principles for Leases – IFRS 16: The effects in the income statement are not material (EBIT margin +0.1%; EBITDA margin +1.1%). Cash flow from operating activities was affected with MSEK +6. Other effects per 31 March were; total assets MSEK +99; net debt MSEK +102; gearing ratio +8%.

 President and CEO, David Woolley, comments on Q1 2019 Interim Report.

Sales development
Published market indices suggest production rates, blended to the Group’s end-markets and regions were up by 5% year-on-year in the first quarter. Whilst our customers’ end markets grew, they have managed risk and reduced stocks during the first quarter, which means their tier 1 suppliers sales have not grown to the same extent. Group sales for the first quarter were down year-on-year by 12% in constant currency reflecting the decision by a customer, a global OEM, to dual source components during 2019 and is broadly in line with previous guidance.
Excluding sales to the global OEM from both periods, group sales were constant for the first quarter year-on-year. The continued sustained demand in the first quarter is evident both in our core regions of North America and Europe, as well in all four sectors we serve, notably truck, and equipment for construction and agriculture. The largest end sector for Concentric continued to be trucks, representing 42% of the Group’s sales, concentrated primarily in North America and Europe. Market demand for medium- and heavy-duty trucks in North America grew by 5% year-on-year in the first quarter, whilst European demand continued with low single digit growth. India reported strong market growth in the first quarter but was probably the market most affected by pressure to reduce stocks. Sales to the Agricultural Machinery end sector remained strong predominantly in the Americas and India. However, the Construction Equipment end sector proved more challenging, particularly in North America and Europe as our customers adjusted stock levels to a more uncertain outlook.

Concentric Business Excellence
The key objectives of the Concentric Business Excellence programme (“CBE”) are to achieve absolute satisfaction of our customers and employees. The CBE programme has enabled the teams to efficiently reduce our cost of capacity and output to meet current demand, optimising our operational cost base. The CBE-programme has managed to defend the Group’s operating income levels, reporting an operating margin for the first quarter of 22.2% (19.9).

Concentric wins important contracts for next generation steering systems
Concentric AB has won five Electro-Hydraulic Steering (“EHS”) systems contracts worth an estimated total of SEK 94 million over the next five years. The contracts relate to EHS systems to be used in electric trucks as well as hybrid and electric buses. Even though these platforms currently constitute a small niche, local city regulation and customer requirements will drive increased demand for electric commercial vehicles going forward. These nominations are therefore strategically important and we believe that the electric segment presents exciting long-term opportunities for Concentric.

Acquisition Opportunities
We continue to explore acquisition opportunities that will offer either geographical expansion, product expansion or technologies that will enhance our current engine and hydraulic product lines to provide us with an even greater presence alongside our global customers.

Outlook
The underlying sales order book remains strong and the level of orders received in the ?rst quarter indicate that sales in the second quarter 2019 will be broadly in line with sales in the ?rst quarter. Market indices predict that production volumes blended to Concentric’s end-markets and regions will be up 4% year-on-year for 2019, which is lower than the 7% growth rate in 2018. Our expectation remains that demand for medium- and heavy-duty trucks, particularly in North America could weaken towards the end of 2019 and the business is vigilant to the change in customer behaviour such as destocking and is ready to adapt to any market changes. Concentric remains well positioned both financially and operationally, to fully leverage our market opportunities.

Interim Report Q1/2019

For further information, please contact:
David Woolley (President and CEO) or Marcus Whitehouse (CFO) at
Tel: +44 121 445 6545 or E-mail: info@concentricab.com

The information in this report is of the type that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08.00 CET on 7 May, 2019.  
CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 566 MSEK (603) – omsättningen minskade med –6% jämfört med föregående år. Efter justering för valuta (+6%), minskade omsättningen med –12%.
 • Rörelseresultat: 126 MSEK (120) – en rörelsemarginal om 22,2% (19,9).
 • Resultat efter skatt: 94 MSEK (89); resultat per aktie före utspädning om 2,43 SEK (2,26).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 102 MSEK (111); kassaflödet påverkad av lägre omsättning.
 • Koncernens nettoskuld: 27 MSEK (92); en skuldsättningsgrad om 2% (9).
 • Effekter av nya redovisningsprinciper för leasing – IFRS 16: Effekterna på resultaträkningen är inte väsentliga (rörelsemarginalen +0,1%; EBITDA-marginalen +1,1%). Kassaflöde från den löpande verksamheten påverkades med +6 MSEK. Övriga effekter per 31 mars var; totala tillgångar +99 MSEK; nettoskuldsättning +102 MSEK; skuldsättningsgrad +8%.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar Delårsrapporten för första kvartalet 2019.

Försäljningsutveckling
Den publicerade marknadsstatistiken visar att produktionen, viktad för koncernens slutmarknader och regioner, ökade med 5% första kvartalet jämfört med föregående år. Även om våra kunders slutmarknader växer har de sålt från lager för att minska risken under det första kvartalet, vilket innebär att omsättningen för Tier 1-leverantörerna inte har ökat i samma utsträckning. Koncernens omsättning för första kvartalet minskade med 12% justerat för valuta jämfört med föregående år. Minskningen är i linje med våra tidigare bedömningar och följer av att en kund, en global tillverkare, valt att använda två leverantörer för komponentinköp under 2019. Om försäljningen till den globala tillverkaren exkluderas i båda perioderna är koncernens omsättning konstant för det första kvartalet jämfört med föregående år. Den fortsatt starka efterfrågan under det första kvartalet är tydlig i båda våra huvudregioner, Nordamerika och Europa, samt på alla våra fyra slutmarknader, i synnerhet för lastbilar samt utrustning för entreprenad och lantbruk. Den största slutmarknaden för Concentric är fortfarande lastbilar, som står för 42% av koncernens omsättning, främst koncentrerat till Nordamerika och Europa. Marknadens efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika ökade med 5% under det första kvartalet jämfört med föregående år. Samtidigt ligger efterfrågan i Europa kvar på en låg ensiffrig tillväxtnivå. Indien redovisade en stark marknadstillväxt under det första kvartalet, men det var också den marknad som förmodligen påverkades mest av minskad lagerhållning. Försäljningen på slutmarknaderna för lantbruksmaskiner var fortsatt god, framför allt i Nord- och Sydamerika och Indien. På slutmarknaderna för entreprenadutrustning fanns dock en del utmaningar, framför allt i Nordamerika och Europa där kunderna anpassade sina lagernivåer på grund av osäkra prognoser.

Concentric Business Excellence
De huvudsakliga målen med programmet Concentric Business Excellence (CBE) är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. CBE har underlättat för våra team att på ett effektivt sätt anpassa kapacitet och produktion efter gällande efterfrågan, och därmed optimera kostnadsbasen. CBE har gjort det möjligt att bibehålla koncernens rörelseresultat och den redovisade rörelsemarginalen för det första kvartalet blev 22,2% (19,9).

Concentric vinner viktiga kontrakt för nästa generations styrsystem
Concentric AB har vunnit fem kontrakt på elektrohydrauliska styrpumpar (EHS) till ett totalt uppskattat värde om 94 miljoner SEK under de kommande fem åren. Kontrakten gäller EHS-system som ska användas i eldrivna lastbilar samt hybrid- och elbussar. Även om de här plattformarna i dagsläget endast är en liten nischmarknad kommer lokala regelverk i städer och kommuner samt kundkrav att öka efterfrågan på eldrivna kommersiella fordon framöver. De här kontrakten är strategiskt viktiga och vi bedömer att segmentet för eldrivna fordon innebär väldigt spännande möjligheter för Concentric på lång sikt.

Potentiella förvärv
Vi fortsätter att söka efter ytterligare förvärv som antingen kan möjliggöra geografisk expansion, produktexpansion eller teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så att vi kan utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Utsikter
Den underliggande orderboken är fortsatt stark och orderingången under första kvartalet tyder på att omsättningen under det andra kvartalet 2019 kommer att bli i stort sett densamma som under det
första kvartalet. Marknadsstatistiken indikerar att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 4% under 2019 jämfört med föregående år, vilket är en minskning jämfört med 2018 då tillväxten blev 7%. Vår bedömning är även fortsättningsvis att efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar, särskilt i Nordamerika, kan försvagas mot slutet av 2019. Vår verksamhet är flexibel och kan anpassas till förändrade kundbeteenden, till exempel minskad lagerhållning, och till eventuella marknadsförändringar. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Delårsrapport KV1/2019

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 08:00 CET.  

For more Concentric news, please click here »