Press Releases

Concentric transfer own shares to an ESOT
18/04/2019

The annual general meeting in  Concentric on 4 April 2019 resolved to transfer up to 120,200 shares to an  Employee Share Ownership Trust (“ESOT”) as a part of a Joint Share Ownership  Plan (“JSOP”) under LTI 2019. In accordance with the annual general meeting’s  resolution and the terms of LTI 2019, the board of Concentric has on 18 April 2019  executed the transfer in regards to 112,680 shares. The shares were transferred  to the ESOT free of charge. Simultaneously as the ESOT acquired the main  ownership rights in the shares, the participants in the JSOP acquired a lesser  beneficial ownership right in each share for the right’s market value, being SEK  3.00 per ownership right, resulting in the participants becoming co-owners of  the shares. The reason for the annual general meeting’s resolution to transfer  the own shares with deviation from the shareholders’ preferential rights was to  enable a tax efficient delivery of shares under LTI 2019 to certain  participants resident in the United Kingdom.

The  total number of holdings of own shares in Concentric at 18 April 2019 was 290,836 and  the total number of shares in issue was 39,224,100. Consequently the company’s  total holdings of own shares now represent 0.7% of the total number of shares.  In addition to this, the total number of own shares transferred to the ESOT  during 2017-2019 are 300,700. Including these shares the company’s holdings was  591,536 representing 1.5% of the total number of shares.

For further information, please contact Lennart Lindell, +46 (0)766 104 004 
Concentric överlåter egna aktier till en ESOT

Årsstämman för Concentric den  4 april 2019 beslutade att överlåta upp till 120 200 aktier till en Employee  Share Ownership Trust ("ESOT") som en del av en Joint Share Ownership  Plan ("JSOP") under LTI 2019. I enlighet med årsstämmans beslut, och  villkoren för LTI 2019, har styrelsen för Concentric idag genomfört  överlåtelsen avseende 112 680 aktier. Aktierna överläts kostnadsfritt till ESOT.  Samtidigt som ESOT förvärvade huvuddelen av äganderätten i respektive aktie,  förvärvades en mindre benefik äganderätt i respektive aktie av deltagarna i  JSOP till marknadsvärdet, som uppgick till 3,00 kronor per ägarrätt. Detta  resulterade i att deltagarna blev delägare av aktierna. Anledningen till  årsstämmans beslut att överlåta egna aktier med avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt var att möjliggöra en skatteeffektiv leverans av aktier, under  LTI 2019, till vissa deltagare bosatta i Storbritannien.

Det totala  innehavet av egna aktier den 18 april 2019 var 290 836 och det totala  antalet registrerade aktier var 39 224 100. Följaktligen utgör nu bolagets  totala innehav av egna aktier 0,7 % av det totala antalet aktier. Därutöver  uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust  under 2017-2019 till 300 700. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets  innehav av egna aktier till 591 536, vilket motsvarar 1,5 % av det totala  antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004 

 

For more Concentric news, please click here »