Press Releases

Retirement of repurchased own shares
17/04/2019

The total number of holdings of own shares at 1 January 2019 was 1,210,516 and shares transferred in 2017-2018 to an Employee Share Ownership Trust (“ESOT”) was 188,020. Including these shares the company’s holdings was 1,398,536 and the total number of shares in issue was 40,031,100.

On 4 April 2019, the AGM resolved to retire 807,000 of the company’s own repurchased shares. The retirement of shares has been carried out through a reduction of share capital with retirement of shares and a subsequent bonus issue to restore the share capital.

The total number of holdings of own shares at 17 April 2019 was 403,516 and the total number of shares in issue was 39,224,100. Consequently the company’s total holdings of own shares now represent 1.0% of the total number of shares. In addition to this, the total number of own shares transferred to the ESOT during 2017-2018 are 188,020. Including these shares the company’s holdings was 591,536 representing 1.5% of the total number of shares.

For further information, please contact Lennart Lindell, +46 (0)766 104004
Indragning av återköpta egna aktier

Det totala innehavet av egna aktier per den 1 januari 2019 var 1 210 516 och aktier som överlåtits under 2017-2018 till en personalaktietrust var 188,020. Inklusive dessa aktier uppgick bolagets innehav av egna aktier till 1 398 536 och det totala antalet registrerade aktier var 40 031 100.

Den 4 april 2019 beslutade årsstämman om indragning av 807 000 av bolagets återköpta egna aktier. Indragningen av aktierna har genomförts genom en minskning av aktiekapitalet och en påföljande fondemission för att återställa aktiekapitalet.

Det totala innehavet av egna aktier den 17 april 2019 var 403 516 och det totala antalet registrerade aktier var 39 224 100. Följaktligen utgör nu bolagets totala innehav av egna aktier 1,0 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust under 2017-2018 till 188 020. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 591 536, vilket motsvarar 1,5 % av det totala antalet aktier.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

For more Concentric news, please click here »