Press Releases

CONCENTRIC INTERIM REPORT - JANUARY - MARCH 2018
03/05/2018

FIRST QUARTER

  • Net sales: MSEK 603 (546) – up 15% y-o-y, after adjusting for currency (–5%).
  • Operating income: MSEK 120 (100), generating an operating margin of 19.9% (18.3).
  • Earnings after tax: MSEK 89 (74); basic EPS of SEK 2.26 (1.83).
  • Strong cash flow generated from operating activities: MSEK 111 (78) driven by management of working capital.
  • Group’s net debt: MSEK 92 (225); gearing ratio of 9% (29).

President and CEO, David Woolley, comments on Q1 2018 interim report.

Sales development
Group sales for the first quarter were up year-on-year by 15% in constant currency, well ahead of the published market indices. The increased activity levels in the first quarter reflect strong demand across our core regions of North America and Europe. The emerging markets where Concentric is present also experienced strong year on year growth namely South America, India and China. The largest year-on-year improvements for the quarter were achieved in the medium and heavy-duty truck market, but there was also steady growth in construction equipment and agricultural machinery.

Concentric Business Excellence in conjunction with increased demand
The culture within Concentric to achieve continuous improvement is firmly embedded. The key drivers are to achieve absolute satisfaction of our customers and employees. The Concentric Business Excellence programme (“CBE”) has enabled the teams to efficiently increase our capacity and output across the globe to meet growing demand.

The CBE-programme has continued to improve the group’s profitability and the reported operating margin for the first quarter increased to 19.9% (18.3) with a year-on-year operating profit drop through of 35%.

Technology
Concentric already has world class technology that is well recognised in the areas of heavy duty diesel engines and hydraulic systems in both on and off highway, but last year we saw a step change in OEMs development of electric and hybrid vehicles in order to address the tougher legislation aimed at reducing emission levels. This increase of development activity has persisted into 2018 and Concentric has been working collaboratively with OEMs to find solutions that utilise Concentric’s electrically driven water pumps, oil pumps and electro- hydraulic steering pumps.

Similarly, the announcements to introduce Euro 6 legislation in India (Bharat VI) by April 2020 and in China (China 6) by July 2020 have led to OEMs initiating talks with Concentric on appropriate technology solutions as they strive to introduce cleaner engines that meet these new stringent emission standards.

We also continue to explore acquisition opportunities utilising our internal team and external advisor network by reviewing companies that offer enabling technologies or technologies that enhance our current product offering and/or geographical presence alongside our global customers.

Outlook
Looking forward, the orders received, and expected to be fulfilled during the second quarter of 2018, were slightly ahead of the sales levels of the first quarter in 2018. We expect that the current strong demand for the North American and European end markets will continue during the year. We have also strengthened our sales teams in order to support this continued growth. Market indices suggest that production volumes blended to Concentric’s end markets and regions will be up 10% year-on-year for 2018. Concentric remains well positioned both financially and operationally, to fully leverage our market opportunities.

Interim Report Q1/2018

For further information, please contact:
David Woolley (President and CEO) or Marcus Whitehouse (CFO) at
Tel: +44 121 445 6545 or E-mail: info@concentricab.com

The information in this report is of the type that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08.00 CET on 3 May, 2018. 
CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättning: 603 MSEK (546) – upp 15% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–5%).
  • Rörelseresultat: 120 MSEK (100) – en rörelsemarginal om 19,9% (18,3).
  • Resultat efter skatt: 89 MSEK (74); resultat per aktie före utspädning om 2,26 SEK (1,83).
  • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 111 MSEK (78), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
  • Koncernens nettoskuld: 92 MSEK (225); en skuldsättningsgrad om 9% (29).

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2018.
Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för första kvartalet ökade med 15% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är betydligt bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. Även på de tillväxtmarknader där Concentric verkar (i Sydamerika, Indien och Kina) sågs god tillväxt jämfört med föregående år. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men stadig tillväxt sågs också på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence i kombination med ökad efterfrågan
Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har möjliggjort för våra team att på ett effektivt sätt öka vår globala kapacitet och produktion. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det första kvartalet ökade till 19,9% (18,3). Bidragsmarginalen på den ökade omsättningen jämfört med föregående år uppgick till 35%.

Teknik
Concentric har redan beprövad, världsledande teknik för tunga dieselmotorer och hydrauliska system, men förra året såg vi dock att OEMs ökade takten ytterligare i utvecklingsarbetet för el- och hybridfordon, som en reaktion på skärpt lagstiftning för minskade utsläpp. Intensifieringen av utvecklingsarbetet håller i sig även under 2018, och Concentric samarbetar med OEMs för att hitta lösningar som baseras på Concentrics eldrivna vatten- och oljepumpar och elektrohydrauliska styrpumpar (EHS).

På samma sätt har tillkännagivandena om att Euro VI-lagstiftningen ska införas i Indien (Bharat VI) i april 2020 och i Kina (China 6) i juli 2020 fått OEMs att kontakta Concentric för att diskutera möjliga tekniska lösningar, för att lansera renare motorer som uppfyller de nya, hårdare utsläppskraven.

Vårt interna team och vårt nätverk av rådgivare fortsätter också att söka efter potentiella förvärv – företag med teknik som stärker vårt produktutbud och/eller vår geografiska närvaro bland våra globala kunder.

Utsikter
Orderingången, som förväntas ge omsättning under andra kvartalet 2018, var något högre än omsättningen för första kvartalet 2018. Vi bedömer att den starka efterfrågan på slutmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att bestå under året. Vi har också förstärkt våra försäljningsteam för att hantera den fortsatta tillväxten. Marknadsstatistiken tyder på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 10% under 2018 jämfört med 2017. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Delårsrapport KV1/2018

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 08:00 CET. 

For more Concentric news, please click here »