Press Releases

Concentric AB acquires own shares
02/05/2016

Under the authorisation from the annual general meeting 2016, the board of Concentric AB (publ) has decided to buy back own shares on Nasdaq Stockholm. The repurchase is made on the purposes determined by the annual general meeting, i.e. to be able to improve the company’s capital structure and to enable share transfers in accordance with the board’s proposals for authorisation for the board to transfer own shares and for previous and proposed resolution on transfer of own shares to participants in LTI 2013 - 2016, to increase the flexibility for the board in connection to potential future corporate acquisitions, as well as to cover costs for LTI 2013 - 2016 and enable delivery of shares in accordance with LTI 2013 - 2016.

Any acquisition of shares will take place before the annual general meeting 2017 and shall cover no more than 4,157,060 shares, i.e. 10 per cent of the total number of shares in Concentric AB. The acquisitions will be managed by an investment firm or financial institution which makes its trading decisions in relation to Concentric AB’s shares independently of and without influence from Concentric AB.

The total number of shares in Concentric AB amounts to 41,570,600, whereof 275,136 own shares are held by Concentric AB in treasury following the delivery of 115,360 shares on 28 April 2016 to satisfy Employee Stock Options exercised in relation to the performance based incentive programme LTI 2013.

For information on the implementation of the share repurchases, please see www.nasdaqomxnordic.com. Repurchase of shares will not be press released separately, unless mandatory disclosure obligations apply.Concentric AB förvärvar egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Återköpet sker i det av årsstämman fastställda syftet att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och möjliggöra aktieöverlåtelser i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och för tidigare och föreslagna beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013 - 2016, för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att täcka kostnader för LTI 2013 - 2016 och möjliggöra leverans av aktier i enlighet med LTI 2013 - 2016.

I det fall förvärv av aktier genomförs, kommer detta ske före årsstämman 2017 och ska omfatta högst 4 157 060 aktier, dvs. tio procent av det totala antalet aktier i Concentric AB. Förvärven kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller ett finansinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentric AB:s aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric AB.

Det totala antalet aktier i Concentric AB uppgår till 41 570 600, varav 275 136 egna aktier innehas av Concentric AB efter leverans av 115 360 aktier den 28 april 2016 i syfte att uppfylla personaloptioner som har utnyttjas i samband med det prestationsbaserade incitamentsprogrammet LTI 2013.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att pressmeddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande. 


For more Concentric news, please click here »