Press Releases

Concentric announces new financial targets and a strategy update
09/09/2014

Financial targets

 

New (over next five years)

Old (over business cycle)

Organic sales growth

6 percentage points p.a. above market*

7%

Operating margin

≥ 16%

11%

Net Debt/Equity

50% ≤ ND/E ≤ 150%

<100%

Dividend payout ratio

33%

33%

* Blended market growth estimated 2.5%

David Woolley, President and CEO of Concentric AB comments:

“Concentric is now increasing its efforts to boost sales and we have set some ambitious targets for ourselves. We want to grow significantly faster than the market while maintaining our high margins. We now have dedicated resources in place to identify potential acquisition targets that enhance our product offering or strengthen our geographical footprint within both engine and hydraulic products. We estimate that we can adequately serve net debt amounting to 150% of the current equity levels which implies that there is additional debt capacity of MSEK 750-800 readily available for potential acquisitions without compromising our dividend policy. At the same Concentric remains well positioned both financially and operationally to continue to grow organically."

Strategy update

Financials

 • The company will continue to distribute surplus net cash in order to maintain the current gearing ratio (including pension liabilities) of at least 50%
 • The company has additional debt capacity of MSEK 750-800 readily available for potential acquisitions without compromising the dividend policy and staying within a maximum gearing ratio of 150% of the current equity levels
 • Net share buybacks are projected to be more than MSEK 100 by end of Q3 2014 (MSEK 62 at end of Q2 2014)

Engine products

Concentric will leverage its market leading positions to:

 • Target the next generation engine platform, deriving from tougher emission and CO2 legislation
 • Exploit its innovative engine products
  • 2-speed water pump clutches: forecasted volume ~120,000 units in 2014 and ~200,000 units in 2016
  • Alfdex oil mist separator for heavy duty engines: forecasted volume of over 400,000 units in 2014; compact separator has also been developed to meet the requirements for medium duty engines
  • Potential for variable flow oil pumps: Concentric’s forecasted worldwide production volume of the conventional oil pumps for medium/heavy duty engines is ~500,000 units in 2014
 • Explore long-term growth opportunities by growing with existing customers in emerging markets

Hydraulic products

Concentric will leverage its niche position to:

 • Exploit innovative products that address the key market drivers such as increased energy efficiency, size reduction and noise reduction, through the Integrated Clutch, Ferra Series and Calma Series
 • Significantly expand its distributor network, in particular in Europe
 • Explore new market opportunities, in particular for agricultural machinery

Concentric today holds a Capital Markets Day at Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. The event starts at CET 09.30 and concludes at CET 13.30.

For more information:
David Bessant, Chief Financial Officer, Concentric AB
E-mail: david.bessant @concentricab.com
Tel: +44 1214457783

Lena Olofsdotter, Corporate Communications, Concentric AB
E-mail: lena.olofsdotter@concentricab.com
Tel: +46 708-326 854Concentric offentliggör nya finansiella mål och uppdatering av strategi
09-09-2014 

Finansiella mål

 

Nya mål (för kommande fem år)

Gamla mål (över konjunkturcykel)

Organisk försäljningstillväxt

6 procentenheter per år utöver marknadstillväxten*

7%

Rörelsemarginal

≥ 16%

11%

Nettoskuld/Eget kapital

50% ≤ ND/E ≤ 150%

<100%

Utdelning/nettovinst

33%

33%

* Uppskattad marknadstillväxt: 2.5%

David Woolley, vd för Concentric AB kommenterar:

“Concentric intensifierar nu insatserna för att öka försäljningen, och vi har satt ambitiösa mål. Vi vill växa betydligt snabbare än marknaden och samtidigt bibehålla våra höga marginaler. Vi har nu dedikerade resurser på plats för att identifiera potentiella förvärv som förbättrar vårt produktutbud eller stärker vår geografiska närvaro för både motor- och hydraulikprodukter. Vi bedömer att en nettoskuldsättning på 150 % av befintligt eget kapital är fullt rimlig, vilket innebär att vi har ytterligare belåningskapacitet på 750-800 mkr tillgängligt för potentiella förvärv utan att det påverkar vår utdelningspolicy. Samtidigt är Concentric väl positionerat både finansiellt och operationellt för att fortsätta att växa organiskt."

Uppdatering av strategi

Finansiellt

 • Bolaget kommer att fortsätta distribuera nettokassa till ägarna för att bibehålla nuvarande nettoskuldsättningsgrad (inkluderat pensionsskulder) på minst 50%
 • Bolaget har ytterligare belåningskapacitet på 750-800 mkr tillgängligt för potentiella förvärv utan att det påverkar utdelningspolicyn eller att nettoskuldsättningsgraden överstiger 150 % av befintligt eget kapital
 • Nettoåterköp av aktier beräknas uppgå till mer än 100 mkr vid slutet av Q3 2014 (62 mkr vid slutet av Q2 2014)

Maskinprodukter
Concentric kommer att använda sin marknadsledande position för att:

 • Aktivt bearbeta nästa generations motorplattform som behöver tillgodose tuffare utsläppskrav
 • Dra fördel av sina innovativa produkter:
  • Semi-variabla vattenpumpar: prognostiserad produktionsvolym är ~120 000 enheter 2014 och ~200 000 enheter 2016
  • Alfdex oljeseparator för tunga lastbilar: prognostiserad produktionsvolym är ~400 000 enheter 2014; en mindre separator har också utvecklats för att möta kraven för mellantunga fordon
  • Potential för oljepumpar med variabelt flöde: prognostiserad produktionsvolym för de konventionella oljepumparna för mellantunga/tunga lastbilar är ~500 000 enheter 2014
 • Skapa långsiktig tillväxt genom att växa med befintliga kunder på tillväxtmarknader

Hydraulikprodukter
Concentric kommer att använda sin nicheposition för att:

 • Dra fördel av innovativa produkter som den integrerade kopplingen, Ferra serien och Calma serien som möter marknadens krav på ökad energieffektivitet, mindre storlek och mindre buller
 • Kraftig expansion av distributörsnätverket, framförallt i Europa
 • Utvärdera nya marknadsnicher, framförallt för lantbruksmaskiner

Concentric har idag en kapitalmarknadsdag på Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Eventet börjar klockan 09.30 och slutar klockan 13.30.

För mer information:
David Bessant, Finanschef, Concentric AB
E-post: david.bessant@concentricab.com
Tel: +44 1214457783

Lena Olofsdotter, Corporate Communications, Concentric AB
E-post: lena.olofsdotter@concentriclab.com
Tel: +46 708-326 854For more Concentric news, please click here »