Press Releases

Concentric AB acquires own shares
07/05/2014

Under the authorisation from the annual general meeting 2014, the board of Concentric AB (publ) has decided to buy back own shares on NASDAQ OMX Stockholm. The repurchase is made on the purposes determined by the annual general meeting, i.e in order to increase the flexibility for the board in connection to potential future corporate acquisitions, as well as to be able to improve the company’s capital structure and to cover costs for the company’s incentive programs LTI 2012, LTI 2013 and LTI 2014, including any possible cash settled alternatives, and enable delivery of shares in accordance with LTI 2012, LTI 2013 and LTI 2014.

Any acquisition of shares will take place before the annual general meeting 2015. Own shares may be acquired to the extent the company’s holdings of own shares in total amounts to no more than one tenth of all shares in the company. The company currently has 44,215,970 shares outstanding out of which the company at the time of this press release holds 259,295 own shares. Acquisitions will be made within the so called spread, meaning within the interval between the highest purchase price and the lowest sales price. The acquisitions will be managed by an investment firm or financial institution which makes its trading decisions in relation to the company’s shares independently of and without influence from the company.


Concentric AB förvärvar egna aktier
Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att förvärva egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Återköpet sker i det av årsstämman fastställda syftet att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, samt att täcka kostnader för bolagets incitamentsprogram LTI 2012, LTI 2013 och LTI 2014, inklusive eventuella kontantavräknade alternativ, och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2012, LTI 2013 och LTI 2014.

I det fall att förvärv av aktier genomförs ska detta ske före årsstämman 2015. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Bolaget har för närvarande 44 215 970 aktier utestående, av vilka bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar 259 295 egna aktier. Förvärv kommer att ske inom den s.k spreaden, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärven kommer förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentric AB:s aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric AB.

For more Concentric news, please click here »