Press Releases

Report from Concentric AB’s Annual General Meeting on 30 April 2014
30/04/2014

Concentric AB’s AGM was held on Wednesday 30 April 2014. In main, the following resolutions were passed.

As regards full details of the resolutions, a referral is made to the notice convening the AGM and the complete proposals. The notice convening the AGM and the complete proposals are available at the company’s website, www.concentricab.com.

Adoption of the income statements and the balance sheets

The AGM resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2013.

Dividend

The AGM resolved, in accordance with the board’s and the managing director’s proposal, on a dividend of SEK 2.75 per share. The record date was set to 6 May 2014, and the dividend is expected to be distributed by Euroclear Sweden AB on 9 May 2014.

Discharge from liability

The general meeting discharged the directors and the managing director from personal liability towards the company for the administration of the company in 2013.

Board of directors and auditors

The AGM re-elected Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Martin Sköld and Claes Magnus Åkesson as directors. The AGM re-elected Stefan Charette as chairman of the board.

The registered accounting firm KPMG was re-elected as the company’s auditor until the end of the AGM 2015.

The AGM resolved that the chairman of the board of directors will receive a consideration of SEK 450,000 and each of the other directors will receive SEK 220,000. Additional consideration will be paid with SEK 50,000 to the chairman of the compensation committee and with SEK 75,000 to the chairman of the audit committee. Fees to the auditor in respect of services performed are proposed to be paid against approved account.

Guidelines for remuneration of senior executives

The AGM resolved to adopt the guidelines for remuneration of senior executives as proposed by the board of directors, principally unchanged in comparison to the guidelines of last year.

Performance based incentive programme

In accordance with the board’s proposal, the AGM resolved to establish a long-term performance based incentive programme, LTI 2014. The programme is offered to up to eight senior executives, including the managing director, and other key employees within the Concentric group, which, provided an own investment in Concentric shares, are offered stock options that, under certain conditions, gives participants the right to acquire Concentric shares after a three-year lock-up period.

The LTI 2014 is expected to result in costs of MSEK 1.2 annually for Concentric if participants invest to their individual limits, and full vesting and annual 15 per cent share price growth is assumed. In addition to this, social security charges will apply in the year of vesting, 2017. Social security charges are expected to be expensed to an amount of MSEK 0.4 annually based on the same assumptions.

Issue of warrants and approval of transfer of warrants

As one of several options to secure a cost-efficient supply of Concentric shares for transfer under the LTI 2014, the AGM adopted the board's proposal to issue warrants. Should the board choose the option to utilize the warrants for delivery of shares under the LTI 2014, the dilution effect will amount to 0.4 per cent, otherwise the warrants will lapse and the dilution effect be nil.

Furthermore, the AGM resolved to approve that Concentric Skånes Fagerhult AB, on one or more occasions, may transfer warrants to the participants in LTI 2014 in accordance with the terms and conditions of LTI 2014, and otherwise dispose of the warrants in order to cover costs related to, and fulfil obligations occurring under, LTI 2014.

Acquisitions and transfers of own shares

In accordance with the board’s proposal, the AGM resolved to authorise the board to acquire and/or transfer own shares, with deviation from the shareholders’ preferential rights, on one or more occasions until the AGM 2015.

Acquisition of the company’s own shares shall be made on NASDAQ OMX Stockholm, for the purpose of, inter alia, increasing the flexibility for the board in connection with potential future corporate acquisitions, as well as to be able to improve the company’s capital structure and to cover costs for, and enable delivery of shares under, the LTI 2012, LTI 2013 and LTI 2014. The company’s total holdings of own shares must not at any time exceed 10 per cent of the total number of shares in the company.

Transfer of own shares can be made either on NASDAQ OMX Stockholm or in any other manner, for the purpose of, inter alia, increasing the flexibility of the board in connection to potential future corporate acquisitions as well as to be able to improve the company’s capital structure and to cover costs relating to LTI 2012, LTI 2013 and LTI 2014. The maximum number of shares that may be transferred is the total number of own shares held by the company at the time of the transfer.

In accordance with the board of director’s proposal, the AGM approved the transfers of own shares to participants in the LTI 2014 on the terms and conditions that apply for the incentive programme.

Alternative to LTI 2013

The AGM resolved to authorise the board to offer one senior executive a synthetic alternative to LTI 2013.

The costs for the LTI 2013, including also a synthetic alternative pursuant to the AGM’s resolution, is not expected to exceed the costs reported in the board’s proposal for LTI 2013 to the annual general meeting of shareholders 24 April 2013, i.e. based on certain assumptions MSEK 0.8 annually and in addition social security charges to an amount of MSEK 0.3 annually.
Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 30 april 2014

Concentric AB höll under onsdagen den 30 april 2014 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, om vinstutdelning om 2,75 kronor per aktie med avstämningsdag den 6 maj 2014. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 9 maj 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2013.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2015.

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 450 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 220 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 50 000 kronor, samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 75 000 kronor. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående år.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2014. Programmet riktar sig till upp till åtta ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2014 förväntas medföra kostnader på 1,2 Mkr årligen för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2017. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 0,4 Mkr årligen, baserat på ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2014, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2014 kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,4 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2014 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2014 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2014.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2015, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att bland annat ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, förbättra bolagets kapitalstruktur eller täcka kostnader för och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2012, LTI 2013 och LTI 2014. Bolagets totala innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att bland annat finansiera eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, eller att täcka kostnader inom ramen för LTI 2012, LTI 2013 och LTI 2014. Överlåtelser sker antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2014 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.

Syntetiskt alternativ till LTI 2013

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att erbjuda en ledande befattningshavare ett syntetiskt alternativ till LTI 2013.

Bolagets kostnader för LTI 2013, inräknat även en syntetisk lösning enligt bolagsstämmans beslut, beräknas inte överstiga de kostnader som redovisades i styrelsens förslag till LTI 2013 inför årsstämman den 24 april 2013, dvs baserat på vissa antaganden en årlig kostnad om 0,8 miljoner kronor och därutöver bokförda kostnader för sociala avgifter om 0,3 miljoner kronor.

 

For more Concentric news, please click here »