Press Releases

Concentric AB acquires own shares
19/07/2012

Under the authorisation from the annual general meeting 2012, the board of Concentric AB (publ) has decided to buy back own shares on NASDAQ OMX Stockholm. The repurchase is made on the purposes determined by the annual general meeting, i.e. in order to increase the flexibility for the board in connection to potential future corporate acquisitions, as well as to be able to improve the company’s capital structure and to cover costs for, and enable delivery of shares in accordance with, LTI 2012.
Any acquisition of shares will take place before the annual general meeting 2013 and shall cover no more than 4,421,597 shares, i.e. 10 per cent of the total number of shares in Concentric AB. The acquisitions will be managed by an investment firm or financial institution which makes its trading decisions in relation Concentric AB’s shares independently of and without influence from Concentric AB.

The total number of shares in Concentric AB amounts to 44,215,970 and the company does not hold any own shares at the time of this press release.
For information on the implementation of the share repurchases, please see www.nasdaqomxnordic.com. Repurchase of shares will not be press released separately, unless mandatory disclosure obligations apply.


Concentric AB förvärvar egna aktier
Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att förvärva egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Återköpet sker i det av årsstämman fastställda syftet att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, samt att täcka kostnader för och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2012.

I det fall att förvärv av egna aktier genomförs, ska detta ske före årsstämman 2013 och ska omfatta högst 4 421 597 aktier, motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i Concentric AB. Förvärvet kommer att ske inom den s.k. spreaden, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärven kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Concentric AB:s aktier oberoende av och utan inflytande från Concentric AB.
Det totala antalet aktier i Concentric AB uppgår till 44 215 970 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

För information om genomförande av förvärv av egna aktier hänvisas löpande till www.nasdaqomxnordic.com. Genomförda köp avses inte att pressmeddelas särskilt, annat än om det föreligger flaggningsplikt.

 

For more Concentric news, please click here »