Press Releases

Concentric’s joint-venture Alfdex wins important order in China
28/01/2019

Alfdex AB, a 50/50 joint venture between Alfa Laval and Concentric, today announces that it will expand its manufacturing unit in China during the first half of 2019 to capture the demand driven by the Chinese action plan to improve their air quality, called the “Blue Sky Action plan”.

The Chinese air quality plan covers many emission sources, where heavy duty trucks is one important subset. The China-6 regulation will be effective in China’s largest cities as of July 1, 2019 and this is expected to result in the replacement of one million heavy duty trucks.

The Alfdex-separator is the most widely used solution for active cleaning of crankcase gases in truck engines. It was launched in 2004 and has been selected by most truck manufactures in North America, Europe and Japan. During the last twelve months almost 700,000 Alfdex-separator units have been sold. The expansion of the manufacturing unit in China means that the total capacity will nearly double. Alfdex has also received its first orders in China whereof one is from Weichai, which is the largest engine manufacturer in China and also manufactures heavy trucks.
“This represents a significant breakthrough into the China medium and heavy duty truck market,” says David Woolley, President and CEO of Concentric. “The Alfdex oil mist separator continues to be one of the leading technologies used to meet the world’s most exacting emissions standards. The order from Weichai is exciting as they are one of the major players and technology leaders in the Chinese truck market.”

For additional information please contact David Woolley, CEO Concentric, telephone +44-121-445 6545

About Alfdex
Alfdex is the world leader in reducing crankcase emissions from diesel engines by using an active separation system. The separation principle is based upon Alfa Laval’s long experience in centrifugal separator technology for systems that separate liquids from liquids and solid particles from liquids. Alfdex has exploited this special technology and refined it to separate particles and liquid droplets from gas. Three out of four new heavy trucks in North America and Europe are using Alfdex-separators. Over 4 million heavy trucks are today equipped with an Alfdex-system.

About Concentric
Concentric is a leader in hydraulic gear products including pumps, motors, power packs and flow dividers for mobile equipment. Leading OEMs rely on Concentric’s innovative technology, best-in-class manufacturing, quality and service in a wide range of custom applications. Concentric supports its customers around the world with leading-edge design and development capability and a presence in key international markets such as North and South America, Europe and Asia.

About Alfa Laval          
Alfa Laval is a leading global provider of specialized products and engineering solutions based on its key technologies of heat transfer, separation and fluid handling.
The company’s equipment, systems and services are dedicated to assisting customers in optimizing the performance of their processes. The solutions help them to heat, cool, separate and transport products in industries that produce food and beverages, chemicals and petrochemicals, pharmaceuticals, starch, sugar and ethanol.
Alfa Laval’s products are also used in power plants, aboard ships, oil and gas exploration, in the mechanical engineering industry, in the mining industry and for wastewater treatment, as well as for comfort climate and refrigeration applications.

Alfa Laval’s worldwide organization works closely with customers in nearly 100 countries to help them stay ahead in the global arena. Alfa Laval is listed on Nasdaq OMX, and, in 2017, posted annual sales of about SEK 35.3 billion (approx. 3.6 billion Euros). The company has about 16 400 employees.
Concentrics joint-venture Alfdex vinner viktig order i Kina

Alfdex AB, ett 50/50 joint-venture ägt av Alfa Laval och Concentric, offentliggör idag utbyggnaden av sin tillverkningsenhet i Kina under första halvåret 2019 för att möta en ökad efterfrågan när Kina implementerar sin handlingsplan för bättre luftkvalitet, även kallad ”Blue Sky Action Plan”.

Kinas handlingsplan för bättre luftkvalitet inkluderar många utsläppskällor, där tunga lastbilar utgör en viktig del. ”China-6” regleringen träder i kraft i Kinas största städer den 1 juli 2019 och väntas resultera i att en miljon tunga lastbilar behöver ersättas.

Alfdex-separatorn är den vanligaste lösningen för aktiv rening av vevhusgaser. Den lanserades 2004 och har blivet den etablerade lösningen för de flesta lastbilstillverkarna i Nordamerika, Europa och Japan. Under det senaste året har nästa 700 000 Alfdex-separatorer sålts över världen. Utbyggnaden av tillverkningsenheten i Kina innebär att den totala kapaciteten kommer nästan dubblas. Alfdex har även fått sina första ordrar i Kina och en av dessa kommer från Weichai som är den största motortillverkaren i Kina och tillverkar även tunga lastbilar.

”Detta är ett tydligt genombrott på den kinesiska marknaden för medeltunga och tunga lastbilar,” säger David Woolley, vd för Concentric. ”Alfdex-separatorn fortsätter att vara den ledande teknologin för att möta världens tuffaste utsläppskrav. Ordern från Weichai är viktig eftersom de är en av de största aktörerna och har en ledande teknologi på den kinesiska lastbilsmarknaden.”

För ytterligare information kontakta David Woolley, CEO Concentric, telefon +44-121-445 6545

Om Alfdex

Alfdex är världsledande inom reducering av utsläpp av vevhusgaser från dieselmotorer genom ett aktivt separationssystem. Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals långa erfarenhet inom centrifugalseparering för system som skiljer olika vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor. Alfdex har förfinat denna specialteknologi för att skilja partiklar och droppar från gas. Tre av fyra nya tunga lastbilar i Nordamerika och Europa använder Alfdex-separatorn, vilket innebär att mer än 4 miljoner tunga lastbilar idag är utrustade med ett Alfdex-system.

Om Concentric

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

Om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda.

For more Concentric news, please click here »