Press Releases

CONCENTRIC INTERIM REPORT JANUARY - SEPTEMBER 2018
30/10/2018

THIRD QUARTER

 • Net sales: MSEK 622 (515) – up 12% y-o-y, after adjusting for currency (+9%)
 • Operating income: MSEK 142 (96), generating an operating margin of 22.9% (18.7).
 • Earnings after tax: MSEK 108 (72); basic EPS of SEK 2.74 (1.79).
 • Strong cash flow generated from operating activities: MSEK 132 (73) driven by management of working capital.
 • Group’s net debt: MSEK 37 (317); gearing ratio of 4% (41).

FIRST NINE MONTHS

 • Net sales: MSEK 1,828 (1,601) – up 13% y-o-y, after adjusting for currency (+1%).
 • Operating income: MSEK 388 (296), generating an operating margin of 21.3% (18.5).
 • Earnings after tax: MSEK 290 (221); basic EPS of SEK 7.36 (5.48).
 • Strong cash flow generated from operating activities: MSEK 418 (228) driven by management of working capital.

OUTLOOK 2018
The underlying business is performing well and we reiterate our prior guidance, that the EBIT-margin before one-off profits during the fourth quarter, is expected to be 22% for the full year 2018.

President and CEO, David Woolley, comments on Q3 2018 interim report.

Sales development
Group sales for the third quarter were up year-on-year by 12% in constant currency and 13% for the first nine months, ahead of the published market indices. The increased activity levels in the first nine months reflects strong demand across our core regions of North America and Europe. With regard to the emerging markets where Concentric is present, India and South America also experienced strong year-on-year growth whilst China saw continued strong growth in industrial applications and negative growth in the agricultural machinery and truck markets. The largest year-on-year improvements for the third quarter were achieved in the medium and heavy duty truck markets, and we also saw steady growth in the construction equipment and agricultural machinery sectors.

Addressing increased demand through Concentric Business Excellence
The culture within Concentric to achieve continuous improvement is firmly embedded. The key drivers are to achieve absolute satisfaction among our customers and employees. The Concentric Business Excellence programme (“CBE”) has enabled the teams to efficiently increase our capacity and output across the globe to meet the growing demand.
The CBE-programme has continued to improve the group’s profitability and the reported operating margin for the third quarter and first nine months increased to 22.9% (18.7) and 21.3% (18.5) respectively. The year-on-year operating income drop through was a healthy 41% for the first nine months.

Acquisition Opportunities
We are actively investigating potential acquisitions that will offer either geographical expansion, product expansion into the growing electrification market or enabling technologies that will enhance our current engine and hydraulic product lines to provide us with an even greater presence alongside our global customers.

Technology
Concentric exhibited its extensive range of pumps at this year's IAA exhibition in Hanover and new product developments on show from Concentric included:

 • Electric auxiliary oil and water cooling pumps for use on hybrid and electric vehicles
 • Electric main engine cooling pumps
 • Electronically controllable variable displacement gear pump for medium and heavy-duty engines
 • Two speed planetary coolant pump, building on the successful heavy-duty 2-speed cooling pump

These exciting new products reinforce the company’s reputation for reducing fuel consumption, increasing system efficiency and reducing noise.

Outlook
The overall market has grown y-o-y in the first nine months by 8% and current published market indices, blended to Concentric’s mix of end market applications and geography, suggest the full year growth rate will weaken slightly during the remainder of 2018. The reason for this is mainly due to the medium- and heavy duty truck markets in North America and Europe. There is also a general weaker outlook for the Indian market.

As previously communicated, we will see one-off profits during the fourth quarter of 2018 due to end of contract pricing on specific engine platforms associated with a global OEM's ambition to have dual supply contracts for all its sourced products. The underlying business is performing well and we reiterate our prior guidance, that the EBIT-margin before these one-offs is expected to be 22% for the full year 2018.

Concentric remains well positioned both financially and operationally, to fully leverage our market opportunities.

Interim Report Q3/2018

For further information, please contact:
David Woolley (President and CEO) or Marcus Whitehouse (CFO) at
Tel: +44 121 445 6545 or E-mail: info@concentricab.com

The information in this report is of the type that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08.00 CET on 30 October, 2018.
CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättning: 622 MSEK (515) – upp 12% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+9%).
 • Rörelseresultat: 142 MSEK (96) – en rörelsemarginal om 22,9% (18,7).
 • Resultat efter skatt: 108 MSEK (72); resultat per aktie före utspädning om 2,74 SEK (1,79).
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 132 MSEK (73), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
 • Koncernens nettoskuld: 37 MSEK (317); en skuldsättningsgrad om 4% (41).

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

 • Nettoomsättning: 1 828 MSEK (1 601) – upp 13% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%).
 • Rörelseresultat: 388 MSEK (296) – en rörelsemarginal om 21,3% (18,5).
 • Resultat efter skatt: 290 MSEK (221); resultat per aktie före utspädning om 7,36 SEK (5,48).
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 418 MSEK (228), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.

UTSIKTER 2018
Den underliggande verksamheten visar goda resultat och vi upprepar därmed vår tidigare bedömning om att rörelsemarginalen, före engångsvinster under fjärde kvartalet, förväntas bli 22% för helåret 2018.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2018.

Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökade med 12%, justerat för valuta, jämfört med föregående år och för de första nio månaderna var ökningen 13%, vilket är bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under de första nio månaderna speglar den starka efterfrågan i våra viktigaste regioner Nordamerika och Europa. Vad gäller de tillväxtmarknader där Concentric verkar sågs god tillväxt i Indien och Sydamerika jämfört med föregående år, medan Kina kännetecknas av fortsatt god tillväxt inom industriprodukter men negativ tillväxt på marknaderna för lantbruksmaskiner och lastbilar. De största förbättringarna under tredje kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaderna för medelstora och tunga lastbilar, och vi såg även stadig tillväxt på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence hjälper oss att möta ökad efterfrågan
Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar, integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå högsta möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har hjälpt våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och produktion över hela världen. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.
CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det tredje kvartalet och de första nio månaderna ökade till 22,9% (18,7) respektive 21,3% (18,5). Bidragsmarginalen på ökningen av rörelseresultatet för de första nio månaderna blev mycket bra och uppgick till 41%.

Potentiella förvärv
Vi undersöker aktivt potentiella förvärv som antingen möjliggör geografisk expansion, produkter på den växande elektrifieringsmarknaden eller teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så att vi kan utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Teknik
Concentric presenterade sitt omfattande utbud av pumpar på årets IAA-mässa i Hannover. Nyutvecklade produkter som presenterades på mässan var:

 • Elektriska olje- och vattenpumpar för användning i hybrid och elfordon
 • Eldrivna motorkylpumpar
 • Elektroniskt styrd variabel kugghjulspump för medelstora och tunga motorer
 • Tvåstegs vattenpump med planetväxel som är en vidareutveckling av den tidigare framgångsrika vattenpumpen för tunga lastbilar

Dessa nya produkter förstärker Concentrics position ytterligare på områden som minskad bränsleförbrukning, ökad systemeffektivitet och minskat buller.

Utsikter
Totalt visar marknaden en tillväxt på 8% för de första nio månaderna jämfört med föregående år. Den senaste marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografiska områden, indikerar att tillväxten för helåret kommer att försvagas något under återstoden av 2018. Orsaken är främst marknaderna för medelstora och tunga lastbilar i Nordamerika och Europa. De generella framtidsutsikterna för den indiska marknaden har också försvagats.

Som vi tidigare kommunicerat, kommer vi att redovisa engångsvinster under det fjärde kvartalet 2018 på grund av kontraktsprissättning för utfasning av vissa motorplattformar, i och med att en global tillverkare nu implementerar dubbla leverantörsavtal för samtliga inköp. Den underliggande verksamheten visar goda resultat och vi upprepar därmed vår tidigare bedömning om att rörelsemarginalen före dessa engångsposter förväntas bli 22% för helåret 2018.

Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Delårsrapport KV3/2018

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 klockan 08:00 CET.

For more Concentric news, please click here »