Press Releases

CONCENTRIC INTERIM REPORT - JANUARY - JUNE 2018
24/07/2018

SECOND QUARTER

 • Net sales: MSEK 603 (540) – up 11% y-o-y, after adjusting for currency (+1%)..
 • Operating income: MSEK 126 (100), generating an operating margin of 20.9% (18.5).
 • Earnings after tax: MSEK 94 (75); basic EPS of SEK 2.36 (1.86).
 • Strong cash flow generated from operating activities: MSEK 175 (77) driven by management of working capital.
 • Group’s net debt: MSEK 132 (335); gearing ratio of 14% (42).

FIRST SIX MONTHS

 • Net sales: MSEK 1,206 (1,086) – up 13% y-o-y, after adjusting for currency (–2%).
 • Operating income: MSEK 246 (200), generating an operating margin of 20.4% (18.4).
 • Earnings after tax: MSEK 183 (149); basic EPS of SEK 4.62 (3.69).
 • Strong cash flow generated from operating activities: MSEK 286 (155) driven by management of working capital.

 

President and CEO, David Woolley, comments on Q2 2018 interim report.

Sales development
Group sales for the second quarter were up year-on-year by 11% in constant currency and 13% for the first six months, ahead of the published market indices. The increased activity levels in the first six months reflects strong demand across our core regions of North America and Europe. With regard to the emerging markets where Concentric is present, India and South America also experienced strong year-on-year growth whilst China continues with strong growth in construction equipment and negative growth in the agricultural machinery
and truck markets. The largest year-on-year improvements for the second quarter were achieved in the medium and heavy-duty truck market, but we also saw steady growth in the construction equipment and agricultural machinery sectors.

Concentric Business Excellence in conjunction with increased demand
The culture within Concentric to achieve continuous improvement is firmly embedded. The key drivers are to achieve absolute satisfaction of our customers and employees. The Concentric Business Excellence programme (“CBE”) has enabled the teams to efficiently increase our capacity and output across the globe to meet growing demand.
The CBE-programme has continued to improve the group’s profitability and the reported operating margin for the second quarter and first six months increased to 20.9% (18.5) and 20.4% (18.4) respectively. The year-on-year operating income drop through was a healthy 38% for the first six months.

Acquisition Opportunities
We continue to explore acquisition opportunities that will offer either geographical expansion, product expansion into the growing electrification market or enabling technologies that will enhance our current engine and hydraulic product lines to provide us with an even greater presence alongside our global customers.

Global Customer Dual Sourcing
A global customer has publicly stated their strategic ambition to have dual and parallel sourcing for the majority of their total direct material spend and are currently in the process of implementing this sourcing strategy. Historically, Concentric has been the sole supplier of pumps to this global customer and at this moment, negotiations are ongoing. As such, we are unable to determine the impact of these negotiations and while I am confident Concentric will remain an important partner, the outcome may affect the group’s future revenue generation.

Outlook
The overall market has grown y-o-y in the first six months by 9% and current published market indices blended to Concentric’s mix of end market applications and locations suggest the full year growth rate will weaken slightly during the second half of 2018. The seasonal effect of the summer months make it difficult to assess whether the market has reached a sustained high growth rate, particularly the truck market in North America and Europe. However, the sales order bank remains strong and the level of orders received in the second quarter indicate that sales in the third quarter will be broadly in line with sales in the second quarter, after a seasonal adjustment for fewer working days. Our expectation remains that demand for our products in our North American and European end markets will remain robust for the remainder of 2018 but the business is vigilant and ready to adapt to any market changes.
Concentric remains well positioned both financially and operationally, to fully leverage our market opportunities.

Interim Report Q2/2018

For further information, please contact:
David Woolley (President and CEO) or Marcus Whitehouse (CFO) at
Tel: +44 121 445 6545 or E-mail: info@concentricab.com

The information in this report is of the type that Concentric AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08.00 CET on 24 July, 2018. 
CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 603 MSEK (540) – upp 11% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%).
 • Rörelseresultat: 126 MSEK (100) – en rörelsemarginal om 20,9% (18,5).
 • Resultat efter skatt: 94 MSEK (75); resultat per aktie före utspädning om 2,36 SEK (1,86).
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 175 MSEK (77), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet
 • Koncernens nettoskuld: 132 MSEK (335); en skuldsättningsgrad om 14% (42).

DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA

 • Nettoomsättning: 1 206 MSEK (1 086) – upp 13% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–2%).
 • Rörelseresultat: 246 MSEK (200) – en rörelsemarginal om 20,4% (18,4).
 • Resultat efter skatt: 183 MSEK (149); resultat per aktie före utspädning om 4,62 SEK (3,69).
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 286 MSEK (155), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten 2018.
Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för andra kvartalet ökade med 11% justerat för valuta jämfört med föregående år och för första halvåret var ökningen 13%, vilket är bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första halvåret speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. Vad gäller de tillväxtmarknader där Concentric verkar sågs god tillväxt i Indien och Sydamerika jämfört med föregående år, medan Kina kännetecknas av god tillväxt inom entreprenadmaskiner men negativ tillväxt på marknaderna för lantbruksmaskiner och lastbilar. De största förbättringarna under andra kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men vi såg även stadig tillväxt på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence i kombination med ökad efterfrågan
Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar, integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har underlättat för våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och produktion över hela världen. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.
CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det andra kvartalet och första halvåret ökade till 20,9% (18,5) respektive 20,4% (18,4). Bidragsmarginalen på ökningen av rörelseresultatet för det första halvåret blev mycket bra och uppgick till 38%.

Potentiella förvärv
Vi fortsätter att söka efter ytterligare förvärv som antingen kan möjliggöra geografisk expansion, produktexpansion på den växande marknaden för eldrivna fordon, och teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik. Därmed kan vi utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Global kund gör inköp från två leverantörer
En global kund har tillkännagivit en strategisk ambition om parallellinköp från två leverantörer för merparten av sina totala direkta materialutgifter och håller nu på att implementera denna inköpsstrategi. Tidigare har Concentric varit den enda leverantören av pumpar till denna globala kund. Förhandlingar pågår i dagsläget, varför det ännu är oklart hur detta kommer att påverka Concentric. Jag är övertygad om att vi kommer att förbli en viktig samarbetspartner, men resultatet av de här förhandlingarna kan komma att påverka koncernens framtida intäktsgenerering.

Utsikter
Totalt visar marknaden en tillväxt på 9% för första halvåret jämfört med föregående år. Den senaste marknadsstatistiken viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografiska områden indikerar att tillväxten för helåret kommer att försvagas något under det andra halvåret 2018. Säsongseffekten av sommarmånaderna gör det svårt att bedöma huruvida marknaden har uppnått en hållbar, hög tillväxttakt, framför allt på lastbilsmarknaderna i Nordamerika och Europa.
Orderboken är dock fortsatt stark och orderingången under andra kvartalet tyder på att omsättningen under tredje kvartalet kommer att bli i stort sett densamma som under andra kvartalet, efter justeringen för färre arbetsdagar. Vår förväntning är även fortsättningsvis att efterfrågan på våra produkter på slutmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att förbli robust under återstoden av 2018. Samtidigt har vi god lyhördhet och flexibilitet i verksamheten för snabba anpassningar vid eventuella marknadsförändringar.
Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Delårsrapport KV2/2018

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018 klockan 08:00 CET. 

For more Concentric news, please click here »