Press Releases

Report from Concentric AB’s Annual General Meeting on 6 April 2016
06/04/2016

Concentric AB’s AGM was held on Wednesday 6 April 2016. In main, the following resolutions were passed.

As regards full details of the resolutions, a referral is made to the notice convening the AGM and the complete proposals. The notice convening the AGM and the complete proposals are available at the company’s website, www.concentricab.com.

Adoption of the income statements and the balance sheets
The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2015.

Dividend

The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, on a dividend of SEK 3.25 per share. The record date was set to Friday 8 April 2016. The dividend is expected to be distributed by Euroclear Sweden AB on Wednesday 13 April 2016.

Discharge from liability

The meeting discharged the directors and the managing director from personal liability towards the company for the administration of the company in 2015.

Board of directors and auditors

The meeting re-elected Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Susanna Schneeberger, Martin Sköld and Claes Magnus Åkesson as directors. The meeting re-elected Stefan Charette as chairman of the board.

The registered accounting firm KPMG was re-elected as the company’s auditor until the end of the AGM 2017.

The meeting resolved that the chair of the board shall receive SEK 525,000 (previous SEK 500,000) and that each of the other board members shall receive SEK 250,000 (previous SEK 240,000). Additional consideration shall remain unchanged and be paid in the amount of SEK 50,000 to the chair of the compensation committee and the chair of the audit committee shall receive SEK 75,000. The resolution means that the total remuneration to the board of directors (including fees for committee work) increases from SEK 2,065,000 to SEK 2,150,000.

The meeting resolved that fees to the auditor in respect of services performed are to be paid against approved account.

Guidelines for remuneration of senior executives

The meeting resolved to adopt guidelines for remuneration of senior executives as proposed by the board of directors, principally unchanged in comparison to the guidelines of last year.

Retirement of repurchased own shares

The meeting resolved to retire 1,281,900 of the company’s own repurchased shares. The retirement of shares is carried out through a reduction of share capital with retirement of shares and a subsequent bonus issue to restore the share capital. Altogether, the resolution results in the number of shares outstanding being reduced by 1,281,900 and the share capital being increased in total by SEK 29.

Performance based incentive programme

In accordance with the board’s proposal, the meeting resolved to establish a long-term performance based incentive programme, LTI 2016. The programme is offered to up to 9 senior executives, including the managing director, and other key employees within the Concentric group, who, provided an own investment in Concentric shares, are offered stock options that, under certain conditions, gives participants the right to acquire Concentric shares after a three-year lock-up period.

The LTI 2016 is expected to result in costs of MSEK 1.8 annually for Concentric if participants invest to their individual limits, and full vesting and annual 15 per cent share price growth is assumed. In addition to this, social security charges will apply in the year of vesting, 2019. Social security charges are expected to be expensed to an amount of MSEK 0.6 annually based on the same assumptions.

Issue of warrants and approval of transfer of warrants

As one of several options to secure a cost-efficient supply of Concentric shares for transfer under the LTI 2016, the meeting adopted the board's proposal to issue, free of charge, 250,000 warrants to its wholly-owned subsidiary Concentric Skånes Fagerhult AB. Should the board choose the option to utilize the warrants for delivery of shares under the LTI 2016, the dilution effect will total 0.6 per cent, otherwise the warrants will lapse and the dilution effect be nil.

Furthermore, the meeting resolved to approve that Concentric Skånes Fagerhult AB, on one or more occasions, may transfer warrants to the participants in LTI 2016 in accordance with the terms and conditions of LTI 2016, and otherwise dispose of the warrants in order to cover costs related to, and fulfil obligations occurring under, LTI 2016.

Acquisitions and transfers of own shares

In accordance with the board’s proposal, the meeting resolved to authorise the board to acquire and/or transfer own shares, with deviation from the shareholders’ preferential rights, on one or more occasions until the AGM 2017.

Acquisition of the company’s own shares shall be made on Nasdaq Stockholm, for the purpose of, inter alia, being able to improve the company’s capital structure and to enable share transfers in accordance with the authorisation for the board to transfer own shares and resolution on transfer of own shares to participants in LTI 2013-2016, to increase the flexibility for the board in connection to potential future corporate acquisitions, as well as to cover costs for LTI 2013-2016 and enable delivery of shares in accordance with LTI 2013-2016. The company’s total holdings of own shares must not at any time exceed 10 per cent of the total number of shares in the company.

Transfer of the company’s own shares may be done for the purpose of, inter alia, being able to improve the company’s capital structure, to cover costs relating to LTI 2013-2016 as well as to increase the flexibility of the board in connection to potential future corporate acquisitions, by facilitating a fast and efficient financing by divesting holdings of own shares. Transfer of own shares can be made either on Nasdaq Stockholm or in any other manner, and the maximum number of shares that may be transferred is the total number of own shares held by the company at the time of the board’s resolution to transfer the shares.

In accordance with the board of director’s proposal, the meeting approved the transfers of own shares to participants in the LTI 2016 on the terms and conditions that apply for the incentive programme.Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 6 april 2016

Concentric AB höll under onsdagen den 6 april 2016 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,25 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 8 april 2016. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 april 2016.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2015.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Susanna Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2017.

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 525 000 (tidigare 500 000) kronor och att var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 250 000 (tidigare 240 000) kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla oförändrat 50 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla oförändrat 75 000 kronor. Beslutet innebär att den totala ersättningen till styrelsen (ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar från 2 065 000 kronor till 2 150 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående år.

Indragning av återköpta egna aktier

Bolagsstämman beslutade att dra in 1 281 900 av de egna aktier som bolaget har återköpt. Indragningen av aktier sker genom en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt en efterföljande fondemission som återställer aktiekapitalet. Beslutet innebär sammantaget att antalet aktier i bolaget minskar med 1 281 900 och att bolagets aktiekapital ökar sammantaget med 29 kronor.

Prestationsbaserat incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2016. Programmet riktar sig till upp till 9 ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2016 förväntas medföra kostnader på 1,8 miljoner kronor årligen för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2019. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 0,6 miljoner kronor årligen, baserat på ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2016, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att vederlagsfritt emittera 250 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Concentric Skånes Fagerhult AB. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2016 kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,6 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2016 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2016 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2016.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och beslut om att överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2013-2016, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt att täcka kostnader för LTI 2013-2016 och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2013-2016. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom ramen för LTI 2013-2016 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2016 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.

For more Concentric news, please click here »