Press Releases

Shareholders approve independent listing for Concentric
08/06/2011

Dividend
The AGM resolved, in accordance with the board's proposal, on a dividend of 3 SEK per share. The record date was set to 13 June 2011, and the dividend is expected to be distributed by Euroclear Sweden AB on 16 June 2011.

The AGM decided that all shares in the wholly owned subsidiary Concentric AB will be distributed, and that each share in Haldex AB entitles the owner to one share in Concentric AB. The record date for entitlement to receive the Concentric shares has been set to 13 June 2011. The shares in Concentric AB will be distributed by Euroclear Sweden AB and will be listed at NASDAQ OMX Stockholm on 16 June 2011. For further information about Concentric AB, please refer to the listing prospectus available at Haldex' homepage, www.haldex.com.

Redemption programme
The AGM resolved, in accordance with the board's proposal, on a mandatory redemption of shares including a share split, a reduction of the share capital with repayment to the shareholders and a bonus issue. Each share will be split into two new shares (share split 2:1), one of which is to be called redemption share. The record date for the share split is 4 July 2011. After a period of trading on NASDAQ OMX Stockholm, the redemption shares will be redeemed in exchange of SEK 30 in cash. The record date for the right to receive the redemption amount is 25 July 2011. Finally, in order to restore the share capital, a bonus issue without issuance of new shares will transfer funds from the non-restricted equity to the share capital.
The shareholders are not required to take any actions in order to receive the redemption amount. For further information, please refer to the redemption programme information brochure available at Haldex' homepage, www.haldex.com.

Board of directors and auditors
The AGM re-elected Göran Carlson, Stefan Charette, Arne Karlsson, Caroline Sundewall and Anders Thelin and elected C S Patel and Magnus Johansson as directors. The AGM appointed Göran Carlson as new chairman of the board.
Fees to the board of directors will be paid at unchanged fee levels. The chairman will receive SEK 450,000 and each of the other directors will receive SEK 175,000. In addition, consideration for committee work will be allocated as follows: the chairman of the audit committee SEK 100,000, each member of the audit committee SEK 50,000, the chairman of the compensation committee SEK 50,000 and each member of the compensation committee SEK 25,000. Auditor's fees are to be paid on current account.

Nomination committee
The AGM resolved that the nomination committee in the respect of the AGM 2012 shall have four members and shall consist of one representative each of the four largest shareholders by votes. The names of these four representatives and the names of the shareholders they represent, shall be announced no later than six months before the AGM 2012 and shall be based on the shareholdings immediately prior to the announcement.

Guidelines for remuneration of senior executives
The AGM resolved to adopt the guidelines for remuneration of senior executives as proposed by the board of directors.

Acquisitions and transfers of own shares
In accordance with the board's proposal, the AGM resolved to authorise the board to acquire and/or transfer of own shares on one or more occasions until the AGM 2012.

Acquisition of the company's own shares can be made on NASDAQ OMX Stockholm, for the purpose of increasing the flexibility of the board in connection with potential future corporate acquisitions, and to cover costs and ensure delivery of shares in accordance with LTI 2010. The company's total holdings of own shares must not at any time exceed 10 per cent of the total number of shares in the company.

Transfer of own shares can be made either on NASDAQ OMX Stockholm or in any other manner, for the purpose of financing possible future corporate acquisitions, up to the number of own shares held by the company at the time of transfer. Transfer of own shares may be made with deviation from the shareholders' preferential rights and shall be made at a price determined in close connection to the shares' quoted price at the time of the board's resolution on transfer.

Amendment of the Articles of Association
In accordance with the board's proposal, the AGM resolved to amend the articles of association. The amendments were made for the purposes of adapting the articles of association to the new provisions in the Swedish Companies Act that entered into force 1 January 2011, adapting the articles of association to the implemented reorganisation and to enable the board's proposal of redemption of shares.

Reduction of the statutory reserve
The AGM resolved to reduce the company's statutory reserve, as proposed by the board. The reduction is made pending approval by the Swedish Companies Registration Office.

Stockholm 8 June 2011
Haldex Aktiebolag (publ)
The Board of Directors

den 8 juni 2011 18:20
Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 8 juni 2011

Utdelning
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om tre kronor per aktie med avstämningsdag den 13 juni 2011. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 16 juni 2011.

Bolagsstämman beslutade även att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Concentric AB ska delas ut, varvid varje aktie i Haldex AB ska medföra rätt till en aktie i Concentric AB. Avstämningsdag för utdelning av Concentric-aktierna har bestämts till den 13 juni 2011. Aktierna i Concentric AB distribueras av Euroclear Sweden AB och upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm den 16 juni 2011. För ytterligare information om Concentric AB hänvisas till det prospekt som upprättats i anledning av noteringen. Prospektet finns tillgängligt på Haldex AB:s hemsida, www.haldex.se.

Inlösenprogram
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om obligatorisk inlösen av aktier innefattande s.k. aktiesplit, minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och fondemission. Beslutet innebär att varje aktie delas i två aktier (aktiesplit 2:1), varav en benämns inlösenaktie. Avstämningsdag för genomförande av uppdelning av aktierna är den 4 juli 2011. Inlösenaktien kommer, efter en tids handel på NASDAQ OMX Stockholm, att lösas in mot ett kontant belopp om 30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 25 juli 2011. För att återställa aktiekapitalet överförs slutligen medel från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier.

Aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla inlösenlikvid. För ytterligare information hänvisas till den informationsbroschyr som upprättats med anledning av inlösenförfarandet. Broschyren finns tillgänglig på Haldex AB:s hemsida, www.haldex.se.

Styrelse och revisorer
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Arne Karlsson, Caroline Sundewall och Anders Thelin samt beslutade om nyval av CS Patel och Magnus Johansson. Bolagsstämman valde Göran Carlson till ny ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen ska utgå med oförändrade arvodesnivåer. Till ordföranden utgår 450 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 175 000 kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2012 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att dels ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, dels täcka kostnader i samband med och säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2010. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten. överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. ändringarna gjordes i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011, anpassa bolagsordningen efter gjord omstrukturering samt möjliggöra styrelsens förslag till inlösen av aktier.

Upplösning av reservfonden
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att upplösa bolagets reservfond. Minskningen av reservfonden sker efter att Bolagsverket lämnat tillstånd.

Stockholm den 8 juni 2011
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

For more Concentric news, please click here »